طبق آمار غێر رسمی ۲,۶ملیون کۆدک کار در ایران وجود دارد

افزودن نظر جدید