همه باهم،برای آزادی زندانیان سیاسی، عقیدتی وفعالان صنفی و پایان دادن به زندان خانگی

خانم رهنورد و آقایان موسوی و کروبی بکوشیم

همایش پنجم اتحاد جمهوریخواهان ایران به زندانیان سیاسی کشور که ایستادگی شان نماد پایداری مردم در برابر تبعیض، استبداد، دروغ و فساد است، درود می فرستد و در مقابل پایداری آنان سرتعظیم فرود می اورد..

همایش باور عمیق دارد که روزهای سیاه حاکمیت اسبداد و بی قانونی به سر خواهند آمد ورهبران جنبش سبز و فعالان سیاسی زندانی با سر بلندی به میان مردم باز خواهند گشت.

ما همه مبارزان راه آزادی و دموکراسی را به پیکار یکپارچه برای پایان دادن به زندان خانگی خانم رهنورد، آقایان موسوی وکروبی، برای آزادی همه زندانیان سیاسی، عقیدتی و سندیکائی، و مبارزان علیه تبعیض فرا می خوانیم.

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها