تسلیت اتحاد جمهوریخواهان ایران به فرزانه عظیمی

فرزانه عزیز

دور از میهن و در غربت، در سوگ مادر نشسته ای.

در اندوه از دست دادن عزیزت همراه وشریک تو و مسعود عزیز هستیم.

عدم حضور تو را درروزهای برگزاری همایش، روزهای امید وتلاش احساس می کنیم.

همایش پنجم اتحاد جمهوریخواهان ایران  

بخش: 

افزودن نظر جدید