اولین کنگره سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور - شاخه اروپا

کنگره دو روزه "مبارزه برای صلح و دموکراسی"، اولین کنگره سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور - شاخه اروپا، شنبه 6 آبان 1391 برابر با 27 اکتبر 2012، راس ساعت 13:30، در کلن آلمان کار خود را آغاز می کند.

 برنامه روز اول کنگره

13:30

 • خیر مقدم
 • سرود ای ایران
 • یک دقیقه سکوت به یاد جان باختگان راه آزادی و استقلال ایران
 • رسمیت: کنگره با اعضائی که اعتبارنامه آنها در هیات اجرائی به تصویب رسیده است، رسمیت خود را اعلام می کند.
 • انتخاب رئیس کنگره
 • آغاز نظامت رئیس کنگره و انتخاب معاونین رئیس
 • رسیدگی به اعتبارنامه هائی که تصمیم در مورد آنها به کنگره محول شده است.
 • گزارش هیات تدارکات و رای گیری در مورد گزارش هیات تدارکات

15:30 صحبت در مورد وظائف کنگره و تشکیل و شروع کار کمیسیون ها از جمله کمیسیون اساسنامه و قطعنامه

17:00 سخنرانیها و بحث آزاد

سخنگویان و عناوین سخنرانی:

 • احمد رافت: صلح برای دموکراسی در خاورمیانه
 • حمید صدر: ضرورت اتحاد مصدقی ها
 • ناصر کاخساز: ضرورت پیوستن جنبش سبز به نهضت ملی
 • محمد کسائی زاده: الزامات کارکردی مصدقی ها در شرائط کنونی
 • همایون مهمنش: اعتماد در درون، شرط کسب اعتماد در بیرون
 • بحث آزاد

20:00 تنفس شام

 

برنامه روز دوم کنگره

 10:00 صبح روز یکشنبه 28 اکتبر آغاز کار کنگره

 • تصویب قطعنامه کنگره
 • رسیدگی به کار کمیسیون ها و گزارش مخبران با تقسیم وقت
 • انتخاب هیات اجرائی شاخه اروپائی
 • انتخاب اعضا شورای عالی شاخه اروپائی
 • انتخاب هیات نمایندگی حداقل برای کنگره سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور که قرار است سال آینده در آمریکا برگزار شود

13:00 تنفس نهار

14:00 تقسیم کارها

15:00 پایان کار کنگره

هیاًت اجرائی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

مهندس کامبیز قائم مقام ـ مهندس بهمن مبشری - دکتر همایون مهمنش

افزودن نظر جدید