خواب آدم ها را می آشوبند

تندیس سربین آشتی را با پای چوبین می سازند

                                                                                                      و عقاب خونین بال جنگ را

                                                                                                                                           با بال پرواز فرشتگان

                                                                                                                                                                       می آرایند.

                                                                                                     

                                                                                                      ابرها رگبارخون می بارند

                                                                                                                       و عجوزکان سِحر خوان

                                                                                                                                     در دشت های سبز

                                                                                                                                                بذرسرب و آتش و خردل می کارند.

 

                                                                                                      برق لِیزر

                                                                                                                  در یاخته یاخته ی کودک شیرخوار که می دود

                                                                                                                  تندر بمب که می غرد و می ترکد

                                                                                                                                       درجای جای شهر ماتم ناک

 

                                                                                                       و زان سپس

                                                                                                                      آوار سنگ و خاک

                                                                                                                                              چوب و ترکش و آهن

                                                                                                                                              آن سان که می بارد

                                                                                                                                                         بر پا و دست و بر تن آدم ها

 

                                                                                                       خوابم را

                                                                                                                  عجوزکان سِحرگر ِ نفت، پول، اسلحه

                                                                                                                                                                  می آشوبند.

             

                                                                                                                                                                  سپید کبوترکم

                                                                                                                                                                                   مرغکم

                                                                                                                                                                                             دلارامم!

 

                                                                                                        و کوکوی ِ نحس ِ مرگ

                                                                                                                                      برویرانه های ، هر دوسوی

                                                                                                                                                                         که می تازد

                                                                                                                                      فریاد در گلوی آن زن ِ آبستن

                                                                                                                                                                            که می پیچد

                                                                                                                                      و دّراشک

                                                                                                                                                   تلخ ِ تلخ

                                                                                                                                                       گرم ِ گرم

                                                                                                                                                             درصدف چشمان آن کودک

                                                                                                                                                                              که سنگ می شود

                                                                                                        عفریت ِ مرگ

                                                                                                                          با بال های ِ خونین

                                                                                                                          با ورد ِ عجوزکان ِ نفت، پول، اسلحه

                                                                                                                                                                          می غرد

                                                                                                                                                                          سپید کبوترکم

                                                                                                                                                                                           مرغکم

                                                                                                                                                                                                     دلارامم

                                                                                                          و دیدبانش دیوی است

                                                                                                                                      با چنگ ِ آهنین و جامه ی سربین فام

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                          سپید کبوترکم

                                                                                                                           مرغکم

                                                                                                                                     دلارامم

                                                                                                          پربرگشای و پروازگیر

                                                                                                                                       درهرسوی ِ جهان

                                                                                                          و به پروازِ بلندت ویران کن

                                                                                                                             جادوی ساحرکان ِ نفت، پول، اسلحه را

                                                                                                                                                       که  به  ورد ِ خود هردم

                                                                                                                                                                      خواب ِ آدم ها را می آشوبند.

                                                           

                                                                                                                                                                     علی رضا جباری (آذرنگ)

                                                                                                                                          17/8 /91 (12/11/7)

                                                                                                                                                                              

بخش: 

افزودن نظر جدید