به مناسبت ٢٥ نوامبر، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

گفتگو: پيرامون خشونت علیه زنان 

در اتاق پالتاکی سازمان فدائیان خلق ایران ( اکثریت)

روز یکشنبه ٢٥ نوامبر ٢٠١٢  از ساعت ٠٠.١٩ تا ٠٠.٢٢ به وقت اروپای مرکزی

 

 

 

 

 

بخش: 

افزودن نظر جدید