برنامه پيشنهادی برای پيشبرد پروژه شکل‌دهی چپ بزرگ

توضيح

بعد از انتشار "فراخوان برای مشارکت در روند شکل‏دهی تشکل بزرگ چپ"، هيئت های نمايندگی سه سازمان در گفتگوی مشترک، برنامه پيشنهادی پيشبرد پروژه شکل‌دهی چپ بزرگ که در حقيقت همان "نقشه راه" است، تهيه کردند. برنامه پيشنهادی به نظرخواهی گذاشته می شود. برای اخذ نظرات و پيشنهادها و تصويب آن، مطابق روالی عمل خواهد شد که در برنامه پيشنهادی تحت "چگونگی بررسی و تائيد برنامه پيشبرد پروژه شکل دهی چپ بزرگ" آمده است. اميد است کنشگران چپ در اين پروژه فعالانه مشارکت ورزند و نظرات و پيشنهادهای خود را به آدرس زير و سايت "وحدت چپ" ارسال کنند.

آدرس تماس

tamas@vahdatechap.info

آدرس سايت وحدت چپ

http/:vahdatechap.com

برنامه پيشنهادی

برای پيشبرد پروژه شکل‌دهی تشکل بزرگ چپ

 

برنامه

 

تشکيل گروه های کار

برای پيشبرد پروژه شکل دهی چپ بزرگ لازم است سه گروه کار زير تشکيل شود:

- گروه کار تدارک و سازماندهی پروژه

- گروه های کار تدوین اسناد برنامه و اساس نامه

- گروه کار اداره سایت و سازماندهی بحث  ها

١. گروه کار تدارک و سازماندهی

* فعاليت ها

وظيفه تدارک و سازماندهی پروژه برپايه جدول زمان بندی شده و سرانجام رساندن آن است:

ـ برگزاری کنفرانس ها، سمينارها و گفتگوها (حضوری و پالتاکی)

ـ مراجعه به سازمان ها، محافل و منفردين چپ و برقراری تماس با مراجعه‌کنندگان

ـ تامين نيازهای سايت وحدت چپ و گروه های تدوين اسناد

ـ برگزاری جلسات محلی و منطقه ای با شرکت اعضای سازمان ها و کنشگران چپ

ـ تماس با جوانان چپ برای مشارکت در پروژه

ـ اتخاذ تدابير ضرور برای شرکت نيروهای چپ داخل کشور در پروژه

ـ تدوين آئيننامه گروه های کار با مشارکت اعضاء گروه های کار

ـ برنامه ريزی برای کارهای تبليغی

ـ تهيه برنامه با هدف تقويت همگرايی و ارتقای سطح تفاهم ميان اعضای سازمان ها و کنشگران چپ

ـ بودجه بندی و نظارت بر امور مالی

* ترکيب

دو نفر از هريک از سازمان ها و دو نفر از کنشگران چپ (منفرد)  

* انتخاب

دو نفر از کنشگران چپ در کنفرانس کنشگران چپ انتخاب می شود.

* قراردادهای درونی

ـ تصميمات برمبنای توافق همه اعضای گروه کار اتخاذ می شود. مگر آن که بالاتفاق اخذ تصمیمی با اکثریت مطلق را بپذیرند.

ـ در صورت پیوستن حزب و يا سازمانی به پروژه "شکل دهی چپ بزرگ"، آن حزب و سازمان از حقوق برابر با دیگر سازمان ها برخوردار خواهد بود، اما روند پیش رفته بی برگشت ادامه خواهد یافت و توافقات صورت گرفته هم چنان پا برجا خواهد ماند.

٢. گروه های کار تدوين اسناد برنامه و اساسنامه

گروه های کار تدوين اسناد از ترکيب نمايندگان سازمان ها و از کنشگران چپ داوطلب تشکيل می شود.

٣. گروه کار گرداننده سايت و سازماندهی بحث ها

از ترکيب نمايندگان سازمان ها و کنشگران چپ تشکيل می شود.

چگونگی کار (روند شکل گیری پروژه)

ارتباطات

ارتباطات از کانال سايت وحدت چپ و ميلينگ ليست تامين خواهد شد. در سايت ستونی برای آن در نظر گرفته می شود. مسئوليت ارتباطات با گروه کار تدارک و سازماندهی است.  

تدارک کنفرانس ها و سمينارها

برای پيشبرد پروژه و يا اظهار نظر نسبت به اسناد تدوين شده کنفرانس و سمينار حضوری و پالتاکی برگزار خواهد شد. مسئوليت برگزاری آن با گروه کار تدارک و سازماندهی است.

چگونگی بررسی و تائيد برنامه پيشبرد پروژه شکل دهی چپ بزرگ

١. برنامه پيشبرد پروژه شکل دهی چپ بزرگ در جلسه مشترک هيئت های نمايندگی سه سازمان مورد بررسی قرار گرفته و براساس توافق های صورت گرفته تنظيم شده است.

٢. برنامه پيشبرد پروژه شکل دهی چپ بزرگ در سايت "وحدت چپ" درج و نظر اعضای سازمان ها و کنشگران چپ خواسته می شود.

٣. در فاصله دو ماه در برخی کشورها و شهرها جلسات محلی و منطقه ای برگزار شده و تلاش می شود که کنشگران چپ در اين جلسات شرکت کنند. در اين جلسات هم پروژه شکل دهی چپ بزرگ مورد بحث و بررسی قرار می گيرد و هم برنامه پيشبرد اين پروژه. در اين جلسات از فعالين خواسته می شود که در کنفرانس کنشگران چپ مشارکت کنند.

٤. بعد از دو ماه کنفرانس (اواخر ژانويه سال ٢٠١٣) کنشگران چپ که داوطلب مشارکت در اين پروژه هستند،  برگزار می شود. در اين کنفرانس:

ـ نسبت به برنامه پيشبرد پروژه شکل دهی چپ بزرگ اظهار نظر می شود.

ـ نمايندگان کنشگران چپ برای ارگان های پيش بينی شده انتخاب می شوند.

٥. نظرات ارائه شده پيرامون برنامه پيشبرد پروژه شکل دهی چپ بزرگ در سايت "وحدت چپ" و کنفرانس کنشگران چپ در جمع متشکل از نمايندگان سازمان ها و کنشگران مورد بررسی قرار گرفته و برنامه به تصويب می رسد.  

کنشگران چپ

* کنشگران چپ که پروژه را می پذیرند و در تحقق آن شرکت کنند با اعضای سازمان ها در اجلاس ها برابر حقوق اند.

* کنشگران چپ در ارگان های پيش بينی شده به صورتی که گفته شد، نقش و حضور خواهند داشت.

برنامه تبليغی

١. مصاحبه تصويری با دست اندرکاران پروژه و برخی صاحب نظران

٢. اعلام حمايت برخی از کنشگران چپ

٣. برگزاری برنامه در پالتاک در توضيح فراخوان

٤. مصاحبه های کوتاه در مورد فراخوان

٥. برای پيشبرد برنامه تبليغاتی، گروه کار تبليغات تشکيل می شود.

ملاحظات:

* آئين نامه  گروه های کار تهيه و و در گروه کار تدارک و سازماندهی پروژه بررسی و تصويب می شود.

* گروه های کار و به ويژه گروه کار تدارک و سازماندهی پروژه گزارش پيشرفت کار را در سايت منتشر می کنند.

* هرگاه در پيشبرد برنامه مشکلی به وجود آيد و يا مسائل جديدی در روند اجرای آن مطرح شود که نيازمند بازنگری در برنامه باشد، گروه کار تدارک و سازماندهی برای حل مشکل به هيئت های نمايندگی سازمان ها و کنشگران چپ مراجعه خواهد کرد.

* با موضوع کنشگران چپ برخورد منعطف صورت خواهد گرفت.

جدول زمانبندی

برای پيشبرد پروژه چشم انداز ١٨ تا ٢٤ ماه در نظر گرفته شده است.

برنامه دو ماهه اول

١. مراجعه به سازمان ها، محافل و کنشگران چپ و دعوت از آن ها، برقراری تماس با مراجعه‌کنندگان و ارتباط با  جوانان چپ، محافل و تشکل های آن ها و برنامه ريزی برای تماس و مشارکت در پروژه

٢. برگزاری جلسات محلی و منطقه ای

٣. برگزاری کنفرانس کنشگران چپ

٤. پيشبرد کار تبليغی

٥. تداوم کار سايت وحدت چپ با مسئوليت موقت

* برنامه دو ماهه اول را مسئولين روابط عمومی سه سازمان پيش می برند.

برنامه دو ماهه دوم

١. راه اندازی ارگان های پيش بينی شده در برنامه

٢. تدوين آئينامه های ارگان ها

٣. تداوم مراجعه به محافل و کنشگران چپ برای مشارکت آن ها، تداوم تماس با مراجعه‌کنندگان

٤. سازماندهی سايت وحدت و مباحث پيرامون مسائل نظری، برنامه ای و الگوهای حزبی

٥. پيشبرد کار تبليغی

٦. برگزاری کنفرانس پالتاکی و ارائه گزارش از پیشرفت کار و اخذ پیشنهادها برای بهبود پروژه. در اين کنفرانس  اعضای سازمان ها و کنشگران چپ که در اين پروژه شرکت دارند، حضور خواهند داشت.

* برنامه سه ماهه دوم توسط ارگان های پيش بينی شده، پيشبرده می شود.

برنامه ١٢ ماهه بعدی

١. پيشبرد مباحث پيرامون مسائل نظری، برنامه ای و الگوهای حزبی

٢. برگزاری حداقل چهار سمينار (حضوری و يا پالتاکی)  پيرامون مباحث نظری، برنامه ای و الگوهای حزبی

٣. تدوين اسناد برنامه ای و اساسنامه ای

٤. تماس با مراجعه‌کنندگان

٥. پيشبرد برنامه مراجعه به نيروهای چپ داخل کشور و مشارکت دادن آن ها در پروژه  

٦. پيشبرد برنامه مشارکت جوانان چپ در پروژه

٧. انجام کارهای تبليغی

* برنامه ١٢ ماهه بعدی توسط گروه های کار پيش برده می شود.

برنامه ٢ تا ٨ ماه آخر

١. تدارک برگزاری کنگره سازمان ها و تصميم گيری در مورد وحدت و شرکت در سازمان واحد با توجه به حاصل کار جمعی

٢. تدارک برگزاری کنگره واحد

* برگزاری کنگره واحد توسط سازمان ها و گروه های کار تدارک ديده می شود.

هيئت های نمايندگی:

سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

شورای موقت سوسياليست های چپ ايران

افزودن نظر جدید