تبریک سال نو میلادی

شورای سردبیران کار آنلاین، فرارسیدن سال ٢٠١٣ میلادی را بە همە مردم جهان بویژە هموطنان عزیز مسیحی تبریک می گوید، و آرزو می کند کە سال جدید سال بهتری برای همە مردم جهان باشد، و صلح، آزادی و رونق اقتصادی جای جنگ، استبداد، بحران اقتصادی و فقر و  بی عدالتی را بگیرد، و ملل و فرهنگ های مختلف بتوانند با مدارا و تفاهم بە همراە یکدیگر علیە جنگ، دیکتاتوری، فقر، بی عدالتی، تبعیض، ستم و دیگر معضلاتی کە همە مردم جهان از آنها رنج می برند، مبارزە نمایند. باشد کە در پرتو این همکاری، چهرە جهان در پایان سال آیندە میلادی انسانی تر، پاکیزەتر و عادلانە تر گردد، و درد و رنج مردم جهان تخفیف بیابد و نیز مردم کشور ما بتوانند با غلبە بر استبداد و رسیدن بە آزادی، زمینە رهایی جامعە از بحران اقتصادی، فقر، بی عدالتی، تبعیض و دیگر معضلات را فراهم گردانند، و دیگر بهانەای برای تحریم اقتصادی و تهدیدات دیگر توسط کشورهای خارجی باقی نماند.
شورای سردبیران کار آنلاین

٣٠ دسامبر ٢٠١٢

افزودن نظر جدید