وحشت و خشم حکومت از انتخابات آزاد بیجا نیست!

درخواست برگزاری انتخابات آزاد از حکومت و طرح وسیع آن در جامعە در ماەهای اخیر، توسط نیروهای تحول خواە و اصلاح طلب کە با استفادە از فرصت فضای انتخاباتی و وجود بحرانهای متعدد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و انشقاق روزافزون در راس هرم قدرت ممکن گردید، درهفتە گذشتە با واکنش شدید و ضد حملە علی خامنەای و تعداد دیگری از کارگزاران و تصمیم گیرندگان اصلی نظام در امر انتخابات مواجە شد. رهبر حکومت و تعدادی از کارگزاران و مجریان حکومتی طی واکنش هایشان با این خواست مشترک برحق مخالفین و منتقدین نظام جواب رد دادند، و طرفداران انتخابات آزاد را مورد انواع اتهامات و هتاکی قراردادند. خامنەای طرفداران انتخابات آزاد را بە همراهی با دشمن متهم کرد، و گفت: "آن کسانی که راجع به انتخابات توصیه‌هایی می‌کنند، حواسشان باشد به دشمن کمک نکنند، دائما نگویند انتخابات باید آزاد باشد، از اول انقلاب ۳۴ انتخابات داشتیم، کدامش آزاد نبوده است؟"، جنتی یکی از ارکانهای اصلی استبداد و از مجریان اصلی انتخاباتهای فرمایشی درجمهوری اسلامی بە دنبال سخنان خامنەای در حالیکە از شدت خشم و نگرانی کف بە دهان داشت، با لحنی شدیدتر و گستاخانە تر از خامنەای، کە نشان از وحشت او داشت از تریبون نماز جمعە، بە طرفداران انتخابات آزاد حملە کرد و گفت: "انتخابات آزاد کلید واژه و رمز شورش شده است، همان طور که در گذشته تقلب رمز شورش شد." و افزود "کله گنده‌ها و شکست‌خورده‌های سیاسی امروز از انتخابات آزاد صحبت می‌کنند، و یکی از آن‌ها که گردن کلفت‌تر از همه است از مدت‌ها قبل این موضوع را مطرح کرد و بقیه هم به دنبال آن این بحث را مطرح می‌کنند، و در خارج هم منافقان، سلطنت‌طلب‌ها، آمریکا و اسرائیل همان را می‌گویند."

پیش ازجنتی و خامنەای، علی سعیدی ازمهندسی انتخابات توسط سپاە خبرداد. این واکنشها نشان می دهند کە بە ڕغم فراگیرشدن مطالبە، انتخابات آزاد وشرایط بغایت دشوارو خطرناکی کە نتیجە رویکردهای جریان حاکم برکشوراست، خامنەای ونظامیان نە تنها حاضربە تغییر رویکردهای مخرب گذشتە شان وتن دادان بە انتخابات آزاد نیستند، بلکە با طرح شرط وشروط اضافی کە حتی با قوانین رسمی انتخاباتی مغایرت دارند، موانع تازەای را بر سر راە دگرانیشان برای کاندیدا شدن قراردادەاند و قصد دارندبا مهندسی یک انتخاب فرمایشی دیگر بە دنبال حفظ و بسط سیطرە استبدادی نا مشروعشان شان برکشوروحفظ قدرت بهرقیمتی هستند.

مسلم است کە با ادامە وبسط سلطە جریان استبدادی حاکم کە بنا برتجربە نشان دادە است بە دلیل فساد، فقدان برنامە وسیاستهای کارآمد، عدم توانایی مدیریتی لازم، تحجر، ماجراجویی واپسگرایی فکری قادر بە هدایت کشور نیست،  بحرانهای مختلف درجامعە با شتاب روز افزونی انکشاف بیابند، تحریمها دامنە پیدا کنند، توان اقتصادی کشور محدودتر گردد وفقر وفلاکت ، بیکاری وتورم تە ماندە امان مردم را از آنان بگیرد، تهدیدات خارجی میدان عمل پیدا کنند، سرکوب واختناق تشدید گردد وروند فروپاشی شتاب بیابد و جامعە درچنان ورطەای بیفتد کە خلاصی از آن بە سادگی میسرنباشد.  

 طرح مطالبە انتخابات آزاد توسط مخالفین ومنتقدین حکومت، اینک وسعت چشمگیری پیدا کردە وبا گذشت زمان برطرفداران آن افزودە خواهد شد. وجودبحرانهای متعدداقتصادی، سیاسی، اجتماعی وانشقاق روز افزون در راس هرم قدرت و ضعف مفرط مدیریتی و نادانی مسولین ارشد حکومتی از یک سوو فشار های ناشی از تحریمها و تمایل فزایندە جامعە برای انجام تغییر وتحولات دمکراتیک کارگشایانە ای کە بتواند شرایط را برای نجات کشور و مردم از استبداد، فقرو بیکاری، تورم و تحریم ها وتهدیدات خارجی فراهم آورد، عواملی هستند کە بە فراگیرشدن مطالبە انتخابات آزاد وتحرک فزایندە طرفداران آن منجر گردیدە و موجب ترس و نگرانی مستبدین حاکم و واکنش خشمگینانە آنان گردیدە.اینک محبوبیت انتخابات آزاد در جامعە بە حدی رسیدە کە حتی شخصی مانند احمدی نژاد کە رییس جمهور شدنش دردورە گذشتە انتخابات نتیجە یک انتخابات مهندسی شدە پرتقلب وکودتایی است دم ازانتخابات آزاد می زند!. طبیعی است کە کسی تا خلاف آن ثابت نشود سخنان احمدی نژاد و امثالهم ازانتخابات آزاد را جدی نگیرد ولی اینکە با گذشت زمان تحت فشار افکارعمومی وبا نیت محدود کردن نفوذ تهدید کنندە نظامیان حتی بخشهای از مسولین کنونی درموقعیتی قرار بگیرند کە تن بەانتخابات آزاد بدهند دورازانتظارنیست. مگر نە این است کە بسیاری از مسولین گذشتە حکومتی اکنون با صراحت ازانتخابات آزاد دفاع و برای آن تلاش می کنند، بخاطر آن تهدید و زندانی می شوند وفتنە گرخواندە می شوند؟

باتوجە بە انشقاق روز افزون محافظە کاران حاکم واحتمال وقوع تنشهای اجتماعی غیرقابل پیشبینی درماەهای منتهی بە انتخابات این انتخابات چنانچە بە شکل گذشتە وبا تقلب وروش کودتایی، برگزار گردد نە تنها سبب تقویت موقعیت حکومت نمی گردد بلکە موجبات تضعیف بیشتر آن و تشدید بحرانها وتحریم ها را بە دنبال خواهد داشت. یکی ازپیامدهای این رخ داد تصفیە و حذف مخلفان و رقیبان پاسداران در حکومت و خارج آز آن خواهد بود. این تصفیە ها تا آنجایکە مربوط بە رقبای درون حکومت می شود، بە احمدی نژاد وجریان وفادار بە وی محدود نخواهد ماند وعدە دیگری ازمحافظە کاران حاکم را نیز شامل خواهد شد. اشخاصی مانند علی لاریجانی کە نسبت بە آنچە در پشت پردە قدرت می گذرد وقوف دارد، با دعوت از پاسداران برای بدست گرفتن امور کشور، همراهی اش را با آنها اعلام کردە و از آنچە کە قراراست در پی انتخابات آتی اتفاق بیفتد پیشاپیش خبر دادە است. برخلاف لاریجانی احمدی نژاد راە ایستادگی درمقابل پاسداران را در پیش گرفتە و با طرح مسایلی مانند ٤ برابر کردن یارانە، استخدام ٥٠٠ هزار کارمند، نشان دادن واکنش نسبت بە مهندسی انتخابات توسط سپاە واعمال فریبکارانەای از این دست می خواهد برای جریان خودش نیروی اجتماعی مهیا کند وبا پشتیبانی آن مانع حذفش از قدرت توسط پاسداران شود. با اینحال و بە رغم فرادستی پاسداران در حکومت و امکانات متعدد بینظیری کە آنها در اختیار دارند، آنها از هرسو درمحاصرە قرار دارند و بە آسانی نمی توانند امیالشان را پیش ببرند. حداقل ٦٠ درصد از بدنە سپاە در انتخابات ٨٠ بە خاتمی رای دادەاند وبە نظر میرسد کە نارضایتی در بدنە سپاە اکنون بیش از گذشتە است. علاوە برمردم و نیروهای مخالف حکومت، اصلاح طلبان، جریان احمدی نژاد و حتی بخشی از محافظە کاران نیز  مخالف بسط سلطە سپاە هستند وشرایط داخلی و بین المللی نیزعلیە آنها است.  ازلحاظ موقعیت اجتماعی نیزوضع نظامیان بدتر ازسایر جریانهای محافظە کاراست و وضع جریان احمدی نژاد هنوز بهترازسایرآنهاست. پایگاە اجتماعی حکومت بسیار کم شمارترازانتخابات پیشین گردیدە. ولی هنوز بخشی از روستاییان وحاشیە نشینان کە خود را رها شدە بە حال خویش می بینند، درانتخابات پیس رو چنانچە کاندیدای ریاست جمهوری مورد نظراحمدی نژاد ازصافی شورای نگهبان بگذرد بە آن رای خواهند داد. بی شک رویکرد احمدی نژاد نسبت بە انتخابات پیش روموقعیت جریان حاکم را تضعیف خواهد کرد ومنفذ های تنفسی درجامعە استبداد وفقر زدە ما را برای مدتی فراخترخواهد کرد. احمدی نژاد با تشخص اهمیت مطالبات اقتصادی نزد تودە مردم وگرە زدن آنها با مطالبات سیاسی اینبارنیز بە میدان آمدە وتلاش می کند با فریبکاری وفرا افکنی ولاپوشانی نقش خودش در آفرینش وضعیت فاجعە بار کنونی، آرای مردمی را کە از بیکاری، فقر، تورم ومشکلات وگرفتاریها ی متعدد دیگر بە ستوە آمدە واز حکومت و وضعیت ناراضی و خشمگین هستند را برباید. نیروهای دمکراتیک وفعالان اجتماعی وجنبش سبز باید با کار آگاە گرانە ودادن اطلاعات لازم دراین مورد، تلاش کنند، افرادی را کە هنوز نسبت بە احمدی نژاد و شعارهای وی توهم دارند نسبت بە آن آگاە کنند وخود پرچم مطالبات اقتصادی را بدست گیرند تا بتوانند حمایتهای اجتماعی وسیعتری را جلب کنند.

بهرجهت گرچە هنوز طرفداران پرشمار انتخابات آزاد نتوانستەاند خواست خود را بە حکومت تحمیل کنند ولی در پرتو طرح جدی این مسلە در جامعە طرفداران انتخابات آزاد بە شدت افزایش یافتە و برتعداد کسانی کە انتخابات آزاد را راە کار مناسب تری برای دمکراتیزە کردن مسالمت آمیز جامعە می دانند بطورچشمگیری افزودە شدە، بهمین دلیل با وجود مقاومت حکومت در برابر طرفداران انتخابات آزاد اینک می توان گفت تحمیل انتخابات آزاد بە حکومت درآیندە امری محتمل بە نظر می رسد. ودورازانتظار نیست کە حتی بخشهای از طرد شدگان از قدرت  برای حفظ منافع شان وتضعیف نفوذ تهدید کنندە سپاهیان کە فعلا حرف آخر را ولو ازدهان خامنەای آنها میزنند، ناچار شوند کە درآیندە با انتخابات آزاد کناربیایند.

حال کە همە تلاشها برای وادار کردن حکومت بە تغییر رویکردانتخابا تیش بە مقصود نرسیدە قدم بعدی طبیعتا تدارک موضع واعمالی است کە بایستی توسط طرفداران انتخابات آزاد درقبال انتخابات پیش رو با انسجام و وسعت هرچە بیشتر بطور جمعی اتخاذ شود. یقینا ‌همچنان کە دیدە میشود، حکومت تنها بە واکنش کلامی علیە نیروهای منتقد و مخالف بسندە نمی کند وانتظار می رود کە چنانچە موقعیت دشوارش وشرایط اجازە دهند، اقدامات اش علیە طرفداران آزادی انتخابات وسعت پیدا کند وتلاش نماید درصفوف طرفداران انتخابات آزاد تفرقە ایجاد نماید وآنها راتضعیف کند. طرفداران انتخابات آزاد لازم است، با پرهیز ازدامن زدن بە اختلافات نا بهنگام طرح های تفرقە افکنانە حکومت برای تعضیف شان را خنثی وبا فشردە تر نمودن صفوف شان وحضورفعالشان موقعیت کسب شدە را حفظ و تقویت نمایند وازفرصت فضای انتخاباتی واختلافات وتضادهای درون حکومت وتمایل جامعە بە ایجاد تغییر و تحول دمکراتیک، فضای انتخاباتی را باطرح شعارهای مطالباتی بویژە مطالبات اقتصادی ملموس برای مردم بە فضای انتخابات مطالباتی تبدیل کنند. کامیابی درایجاد چنین فضایی بی شک جامعە را برای حرکات بعدی فعالتر خواهد کرد، سبب سرد شدن هرچە بیشتتر تنورانتخابات مهندسی شدە خواهد شد، پیشبردبرنامەهای حکومت را با دشواریهای تازەای روبرو خواهد کرد وبە فراگیرترشدن مطالبە انتخاب آزاد کمک خواهد کرد. وحشت و خشم حکومت از انتخابات آزاد بیجا نیست. انتخاب آزاد محوری است کە می توان همە مخالفان ومنتقدین متنوع حکومت را بە رغم تفاوتها یشان علیە استبداد و بی عدالتی حاکم متحد کند. درست این همان چیزی است کە حکومت را وحشت زدە کردە وبە واکنش و تهدید وادار نمودە. حتی بفرض اینکە خامنەای بتواند انتخابات فرمایشی دیگری را سامان و رییس جمهوردست نشاندە و مطیع خویش را بە زور پاسداران برمردم تحمیل کند، بحرانها وفشارهای کە حکومت را درمیان گرفتەاند نە تنها التیام نخواهند یافت، بلکە روز بە روز غامضتر و از میان برداشتن آنها دشوارتر و پر هزینە تر خواهد شد

افزودن نظر جدید