خجالت دارد آقای احمدینژاد!

نامهی آقای احمدینژاد به آقای شاهرودی، مبنی بر تقاضای رسیدگی قوهی قضاییه به قتل ندا، دارای سه نکتهی اساسی است.
۱ - او فقط تقاضای رسیدگی به یک قتل را کرده، در حالیکه بنا به اخبار منتشره از سوی رسانههای دولتی در روزهای پس از ۲۲ خرداد دستکم ۱۸ نفر به قتل رسیدهاند.
۲ - آقای احمدینژاد آشکارا نوشته تقاضای او برای رسیدگی به این قتل به این دلیل است که "بهره برداریهای سوء سیاسی" از این قتل "و مشوه نمودن چهره پاك جمهوری اسلامی قطعی به نظر میرسد".
۳ - او همچنین آشکارا نوشته چون "قراین و شواهد فراوان" مبنی بر "دخالت مخالفین و معاندین ملت ایران" در این قتل وجود دارد تقاضای رسیدگی به آن را دارد.
آقای احمدی نژاد با این نامه آشکارا میگوید برای او جان انسانها و کشته شدن شهروندهای ایران، که او خود را رییس جمهور آنها میداند، فینفسه نه مهم است و نه قابل پیگیری. از بین ۱۸ فقره قتل صورت گرفته تنها موضوع یک قتل برایاش مهم است و او رسیدگی به آن را تقاضا میکند آن هم برای اینکه از نظر او "بهره برداریهای سوء سیاسی"، "مشوه نمودن چهره پاك جمهوری اسلامی" و "دخالت مخالفین و معاندین ملت ایران" در رابطه با این قتل "قطعی به نظر میرسد".
به عبارت دیگر اگر "بهره برداریهای سوء سیاسی"، "مشوه نمودن چهره پاك جمهوری اسلامی" و "دخالت مخالفین و معاندین ملت ایران" در رابطه با قتل ندا آقا سلطان "قطعی به نظر" نمیرسید، این قتل نیز همانند قتل ۱۷ شهروند دیگر نه تنها برای آقای احمدی نژاد اهمیت پیگیری نداشت، نه تنها به فراموشی سپرده میشد، بلکه او نیز مانند امام جمعهی تهران (آقای احمد خاتمی) فریاد برمیداشت که کشته شدن یک زن که اینهمه داد و فریاد لازم ندارد.
آیا این شرمآور نیست؟ آیا رسیدگی به قتل انسانها را مستمسک امیال سیاسی قرار دادن شرمآور نیست؟ آنهم از سوی کسی که ادعا میکند رییس جمهور ایران است و بالاترین مقام اجرایی و بالاترین مسئولیت برای حفظ جان و مال و کیان شهروندان کشور را در اختیار گرفته است؟
آقای احمدینژاد! گرچه هم اکنون موضوع هم برای ارکان حکومت جمهوری اسلامی و هم برای شهروندان روشن است، شما و کابینهی شما همراه با قوهی قضایی و قوهی مقننه موظف هستید همهی امکانات کشور را برای رسیدگی و روشن کردن موضوع قتل هر ۱۸ شهروند ایرانی با سرعت و دقت به کار بگیرید و بدون فوت وقت موضوع جنایت صورت گرفته را روشن کنید و به صورت شفاف به شهروندان گزارش دهید. یک رسیدگی واقعی و نه از آن نوع شرمآور و مسخره که موضوع قتل را به موضوع دزدی یک ریش تراش تقلیل میدهد.

دوشنبه ۸ تیر ۱۳۸۸
احمد فرهادی

________________________________________________

نامهی آقای احمدینژاد به آقای شاهرودی:

حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی
ریاست محترم قوه قضاییه
سلام علیكم
مستحضرید كه یكی از شهروندان محترم به نام سركار خانم ندا آقا سلطان در مورخ ۳۰ / ۳ / ۸۸ توسط عوامل ناشناس به طور كاملا مشكوكی در یكی از خیابان های تهران به ضرب گلوله كشته شدند. با توجه به حاشیه سازیهای فراوانی كه در خصوص این حادثه دلخراش صورت گرفته و شانتاژ تبلیغاتی وسیع رسانههای بیگانه و قراین و شواهد فراوان دیگر ، دخالت مخالفین و معاندین ملت ایران برای بهره برداریهای سوء سیاسی و مشوه نمودن چهره پاك جمهوری اسلامی قطعی به نظر میرسد.
لذا تقاضا دارد، دستور فرمایید تا دستگاه قضایی با جدیت هر چه بیشتر به موضوع قتل آن مرحومه رسیدگی و عوامل جنایت را شناسایی و محاكمه و نتیجه را جهت اطلاع مردم شریف منتشر نماید.
با تشكر
محمود احمدی نژاد

بخش: 

افزودن نظر جدید