ياد رفيق خليل مومنی را گرامی داريم!

رفيق خلیل مومنی از ميان ما رفت. روز پنجشنبه ٢١ فوریه از ساعت ٢٠ تا ٢٣ در اتاق پالتاکی سازمان گرد می آئيم و یاد او را گرامی می داریم.

گروه کار پالتاکی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

آدرس اتاق:

Paltalk Rooms - Chat Rooms - Middle East – Iran

  fadAiyAn aksariyat

بخش: 

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها