نامه سنديکای کارگران فلز کار مکانيک در آستانه نوروز

خواهران وبرادران زحمتکش!

نان فرزندانمان بازیچه دست عده ای بی خبر وسودجو قرارگرفته است. بااجرای دستورات صندوق بین المللی پول درصحنه اقتصاد واجتماع، همانطور که پیش بینی می شد با توافق کارفرمای بزرگ(دولت) وکارفرمایان بخش خصوصی، حداقل دستمزد ماهیانه برای سال جدید، 25 درصد افزایش یافت، که 2 برابر زیرخط فقر اعلام شده توسط منابع دولتی است. این افزایش حقوق ازطرف شورای عالی کار، بی اعتنایی به خواسته های جامعه کارگری و خانواده های شریف زحمتکشان است. به سخره گرفتن خواسته های طبقه کارگر درحالی صورت می گیرد که بیش از 30 هزارامضای اعتراضی به وضعیت معیشتی خانواده های کارگری ومشکلات زحمتکشان به مجلس و وزارت کاربرده شده است. 2 هزارامضای اعتراضی در 2 هفته قبل ازطرف سندیکای کارگران شرکت واحد به وزارت کار داده شد. درسال جاری گرانی هر روزه ،امان کارگران را بریده وسفره های ما هر روز خالی تر از روزقبل می شود.طی 3 ماه گذشته با افزایش قیمت ارز نیمی ازقدرت خریدمان به جیب دلالان رفت. 3 درصد ارزش افزوده به کالاها به ما تحمیل شد.باکمتراز نرخ تورم امسال ، برای سال بعد برایمان حقوق تعیین می کنند،یعنی حداقل حقوق اعلام شده توسط شورای عالی کار،همیشه یکسال عقب تر از تورم سال بعداست. توجیهات آقای عباسی رئیس شورای عالی کاربسیار توهین آمیز است. ایشان اعلام می کنند:«اگر با تورم امسال برای سال بعد حقوق تعیین می کنیم، برای این است که ممکن است درسال آینده اصلا تورم نداشته باشیم»(به نقل از ایلنا). افرادی با چنین درجه هوشی در شورای عالی کار پس از امضا کردن سند مرگ خانواده های کارگری، سفر تفریحی به دوبی پاداش می گیرند.(به نقل ازایلنا).

خواهران وبرادران زحمتکش!

«سنديکای کارگران فلزکار مکانیک» ضمن اعتراض به چنین مصوبه ی تحقیرآمیزی اعلام می کند:

1-برای مبارزه بابی عدالتیها هیچ چاره ای جزتشکیل و متحد شدن در سندیکاها را نداریم.

2- برای مبارزه با گرانی،دست به ایجاد تعاونی های مصرف زده و این تعاونی ها را تقویت کنیم.

3- برای رسیدن به خواسته هایمان وموفقیت درمبارزاتمان، هیچ پشتیبانی بهتر ازهمدیگر نداریم. باتماس مستمر، اعتراضاتمان راهماهنگ کرده و ازپشتیبانی یکدیگر برخوردار باشیم.

4- از هم اکنون برای بزرگداشت  و هم اندیشی مبارزات پدرانمان در روز کارگر، گرد هم آییم.

اتحاد رمز پیروزی است.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک  

   25/12/1391

رونوشت به: سندیکای کارگران شرکت واحد تهران وحومه

    سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه اهواز

    هیات موسس سندیکای کارگران نقاش وترئینات تهران وحومه

    سندیکای کارگران ساختمانی وبنایان تهران وحومه

   اتحادیه کارگران پروژه ای

   اتحادیه کارگران آزاد

   کانون مدافعان حقوق کارگر

بخش: 

افزودن نظر جدید