نوروزتان پيروز و بهارتان خجستە باد!

دستان اشتیاق از دریچه ها دراز خواهد شد

لبان فراموشی

به خنده باز خواهد شد

و نوروز در معبری از غریو

تا شهر خسته

پیشباز خواهد شد

  بخشی از سرودە نوروز احمد شاملو

سال دشوار و پر درد و رنج ٩١ رو بە پایان است، و درآستانه سال 1392 خورشيدی قرار داريم. شورای سردبیران کار آنلاین فرا رسیدن نوروز و سال نو خورشیدی را بە هم میهنان، عزیز بویژە بە خوانندگان و کسانی کە از طریق ارسال مقالات و مطالب مختلف  بە نشریە کار ما را یاری می کنند صمیمانە تهنیت و شادباش می گوید و برای آنان سالی بە از امسال آرزو می کند. بە امید آنکە در پرتو مبارزات مردم و افزایش همبستگی نیروهای مخالف استبداد و بی عدالتی، استبداد حاکم هرچە زودتر از میان بردادشتە شود و با استقرار حاکمیت مردم زمینە توسعە اقتصادی و سیاسی و غلبە برفقر و بیعدالتی در جامعە ما مهیا گردد.

شورای سردبیران کار آنلاین

٢٩ اسفند 1391

 

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

ایکاش پیامتان رالااقل با ارزوی برقراری سوسیالیسم به پایان میبردید