چرا در 80 روز آینده، 80 میلیون "شهروندِ" هم میهن، صبوری و مطالبۀ «حق انتخاب شدن» و «انتخاب کردن» را اصل اولِ جامعۀ مدنی قرار خواهند داد؟

 

 جهل، دروغ و مصلحت در 8 سال زمامداری دولتِ "نافرمانی مدنی" احمدی نژاد که با انتصاب مستقیم سید علی خامنه ای بر سرکار آمده است. کیانِ کرامت انسانی شهروندان ایرانی را به سُخره گرفته است. رهبری فردی و توهمات خامنه ای نیز سه دورۀ 8 ساله از بهترین سالهای حیات اجتماعی در تاریخ ایرانی را عملاً در "وافورِ" جهل و مصلحت سوخته و با کودتای ریاست جمهوری در سال 88، همۀ امیدها برای بهبود اوضاع مملکت را به حصر و زندان کشانیده است.

می توان با اطمینان قبول کرد که دوران "خواب های جادویی" که شیطانی بودن همۀ آنها آشکار شده است، به سرآمده و تنها راه حفظ موقعیت فعلی در میان "تیم کودتا"، مستقل از سایر ارکان نظام، به عدم برگزاری انتخابات خرداد 92 معطوف خواهد شد.

اگر بپذیریم که صبوری و درایت مردم ایران و رهبران و مصلحین ایرانی – حتی مصلحین در حصر و زندان – در یک سال اخیر ماشین کودتا را زمین گیر و برنامه های سرکوب و خشونتِ حاکمان را خنثی کرده و توانسته این پیام را به قدرت های بین المللی منتقل نماید که حاکمانِ غاصبِ حق حاکمیت شهروندان ایرانی نمایندگان مشروع مردم ایران نیستند، می تواند و باید با حفظ وحدت نظر و خردورزی 80 روز آینده را نیز مدیریت بنماید.

انتخابات شوراهای شهر و روستا و ریاست جمهوری در خرداد 92 هم اکنون مهمترین موضوع قابل دسترس در مبارزاتِ تاریخی مردم ایران است.

«جنبش سبز مردم ایران؛ نسبت به ترفند های تفرقه برانگیز حاکمان "آگاه" است و:

-          می داند، سرداران جنگ روانیِ مافیایی کودتا در تدارک برای راه انداختنِ جنگ صلیبی، درگیری های قومی و ملی هستند و "تحریک" جماعتِ ستم کشیدۀ اقوام ایرانی و "سرکوب" هر یک از آنها را برای ایجاد جو امنیتی در جامعه در برنامه دارند.

-          می داند، که اَبَرتورمِ ناشی از تناقضات رفتاری حاکمان و برنامه ریزی شده برای ایجاد شرایط "شورش گرسنگان" و "سرکوب" این شورش ها، از هر دو سر، تحت فرماندهی عوامل کودتا قرار دارد و برنامۀ عدمِ تمکین در مقابل این بداندیشی اهریمنی را با دعوت از مردم برای حمایت های اجتماعیِ گسترده از بینوایان در دورۀ سه ماهه آینده را بطور خاص از اعضای جامعۀ مدنی درخواست کرده است.

-          می داند، ماشین کودتا از برگذاری انتخابات حداقلی با مشارکت مردم در هراس است و محتمل اگر بتواند حتی با خودزنی و ایجاد درگیری های منطقه ای می خواهد از زیر بار برگذاری انتخابات حداقلی نیز سرباز زند.

-          می داند، که بطور گسترده باید در انتخابات شوراهای شهر، روستا و انتخابات ریاست جمهوری با به میدان آوردن لشکری از انسان های مورد وثوق جامعۀ مدنی حضور داشته باشد و به حقِ انتخاب شدن نمایندگان خود پای بفشارد.

-          می داند، صورتحسابِ هزینۀ رد صلاحیت هزاران انسان شریف و دوستان جامعۀ مدنی را آماده کرده و برای پرداخت برای حاکمان ارسال خواهد کرد و اینکار را در منظر دیدِ جامعۀ بین المللی انجام خواهد داد.»

(نقل از یادداشت « قابلیت های رهبری «جنبش سبز مردم ایران» در حال فرآروئیدن است. استیصال در دو روی "آخرین" سکۀ یک کودتا!» - 21 اسفند 91 )

«جنبش سبز مردم ایران» در 80 روز آینده همچنان بر:

«تمرین دمکراسی و ایجاد شور و شوق در مشارکت در انتخابات خرداد 92 که می تواند حتی منجر به انصراف حاکمیت کودتا از برگزاری اصل انتخابات نیز بشود – که صد البته هزینه های آنرا نیز باید بپردازد- بر مطالبات فازبندی شدۀ ذیل پافشاری خواهد داشت:

 

1-         فاز اول، ایجاد امید در نامزدهای بالفوه برای حضور در انتخابات در روستاها، شهرها و انتخابات ریاست جمهوری در عرصۀ ملی؛

2-          فاز دوم، دفاع از حق انتخاب شدنِ داوطلبان نمایندگی، درچهارچوب همین قوانین موجود؛

3-          فاز سوم، ایجاد ائتلاف های انتخاباتی در تمامی سطوح؛

4-          فاز جهارم، ترویج استفاده از حق رای دادن، حتی برای انتخاب بین بد و بدتر؛

5-          فاز پنجم، استقرار سیستم نظارتی مردمی و رسمی  بر انتخابات و صیانت از آرای شهروندان؛

 و... روشن است که از ترتیب و توالی در این "روند"، صرف نظر نخواهد کرد.»

(نقل از یادداشت « بیست "ستون" برای «چهل دلیلِ محمد رضا جلائی پور در ضرورت نامزدی خاتمی»؛/ اولویت های انتخاباتی جامعۀ مدنی چیست؟» - 22 اسفند 91)

جامعۀ جهانی همراه شهروندان ایران!

مسافرت تاریخی اوباما به خاورمیانه، و راهنمایی ایشان به خامنه ای که بجای با خاک یکسان کردنِ حیفا و تلآویو بهتر است به مطالباتِ توسعه طلبانۀ مردم ایران سر تعظیم فرود بیآورد، حاملِ این پیام تعیین کننده است که، «کسی در دنیا کوبیدن بر طبلِ جنگ خامنه ای و تیم همراه ایشان را جدی نمی گیرد.»

اوباما در این سفر تمامی راههای جنگ افروزان راست جهانی و تیم کودتای ایرانی را برای برافروختن یک جنگ منطقه ای در 90 روز آینده، بست!

مردم ایران نیز به قدرکافی با هوش هستند که بدانند «کوتاه ترین فاصلۀ بین دو نقطه یک خطِ "درست" است!» و حفظ صلح و آرامش در منطقه و در کشور پاشنۀ آشیلِ جهل و نادانیِ حاکمان است.

فروردین 92

 

پی نوشت: مطالعۀ یادداشت های زیر در این موضوع توصیه می شود.

-          محافظت از صلح در 60 روز آینده یک وظیفهء خطیرِ انسانی و جهان شمول است! - آموزه ای از حمید مصدقِ شاعر: من با بطالت پدر هرگز بیعت نمی کنم

-          حذف انتخابات ریاست جمهوری یازدهم به فرمان خامنه ای کلید خورد. نوشته ای برای ثبت در تاریخ و اینکه کسی بعداً نگوید که «چرا بما نگفتید»؟

-          گزارش: جنگی ویرانگر بر علیهء آزادی و رفاه مردم که هرگز شروع نخواهد شد!/ "عافیت طلبی" علیه "عافیت طلبی"! وظیفه ما؟

افزودن نظر جدید