اطلاعيه در مورد برگزاری سيزدهم کنگره سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

سيزدهمين کنگره سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) در هفته های آتی برگزار می شود. "برنامه سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)" و "سياست های ما" از جمله موضوعات در دستور کنگره سيزدهم است. چند بخش "برنامه" در کنگره های قبلی مورد بررسی قرار گرفته و رای تمايل کنگره را اخذ کرده است. بنا به خواست کنگره دوازدهم، کار روی "برنامه" در فاصله دو کنگره ادامه يافته و اکنون کليت آن برای ارائه به کنگره آماده شده است. "برنامه" توسط کميسيون تدوين اسناد پايه ای سازمان، تدقيق و تکميل شده است.

"سياست های ما" در شورای مرکزی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و به تصويب رسيده است. در کنار سند "سياست های ما"، قطعنامه در مورد انتخابات آتی رياست جمهوری، اولويت ها در فعاليت های سازمان در دوره آتی و قرار پيرامون پيشبرد پروژه شکل دهی تشکل چپ بزرگ به کنگره ارائه و حول آن ها بحث و گفتگو صورت خواهد گرفت.

کنگره برای روز دوم کنفرانسی را برای ترسيم سير تحول فکری ـ سياسی سازمان و سيمای امروزين آن، پيش بينی کرده است.  

سند سياسی و برنامه پيشنهادی به کنگره سيزدهم سازمان برای آگاهی دوستان و علاقمندان منتشر می شود. دوستانی که خواستار ارتباط با مسئولين سازمان هستند و يا در مورد اسناد منتشره نظر و پيشنهادی دارند، می توانند از طريق آدرس ايميل زير با هيئت تدارک کنگره (هتک) تماس برقرار کنند.

 

هيئت تدارک کنگره سيزدهم سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

١٠ فروردين ١٣٩٢ (٣٠ مارس ٢٠١٣)

 

آدرس تماس:

kongereh@hotmail.de

 

افزودن نظر جدید