نامه مشترک خطاب به

آقايان محترم،ما، نمايندگان طيف گسترده اي از سازمان هاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي ايراني در اروپا ، مايليم مراتب امتنانمان را از اتحاديه اروپا بخاطر مواضع متخذه اش در چند هفته گذشته در دفاع از حقوق بشر و دمكراسي در ايران، ابراز داريم. بيانيه هاي شما توسط تمامي كساني كه در ايران در مبارزه اند تا رژيم را به عقب نشيني از كنترل تماميت خواهانه ( توتاليتاري) و پذيرش خواست مردم وادارند، ارج گذاشته شده اند.

مبارزه ي جاري در ايران مبارزه ي دشواري است. شما، علاوه بر صحنه هاي خشونت باري كه بر صفحه هاي تلويزيون اروپا مي توانسته ايد شاهدشان باشيد، از دستگيري بيش از هزار نفر از مردم و اعمال شكنجه يا ديگر اشكال وحشيانه و رفتار توهين آميز با بسياري از آنان آگاه هستيد. از پس از انتخابات اخير حداقل ده ها نفر كشته شده اند. احمدي نژاد با پشتيباني ولي فقيه با به ميدان آوردن بسيج و ديگر گروه هاي شبه نظامي خود هر حركت مسالمت جويانه اي را كه مردم به آن دست مي زنند، با خشونت و از جمله با تجاوز به خانه اشخاص و بلوك هاي آپارتماني براي باز داشتن مردم به مراوده با يكديگر از پشت بام، پاسخ مي گويد.

چنان كه اطلاع داريد، شوراي نگهبان قانون اساسي پس از چندي تعلل، اكنون بر نتايج انتخابات صحه گذاشته است. به اين ترتيب راه براي افراطيون رژيم گشوده شده است.

البته هنوز تا در هم شكستن مبارزه راه بسياري باقي است، و مبارزه هنوز حاميان بسياري حتي در درون نهادهاي جمهوري اسلامي، كه هيچگاه چنين منقسم نبوده اند، دارد.

موضع ما به عنوان ايرانياني كه در خارج از ايران اقامت دارند، اين است كه انتخابات 12 ژوئن بايد با حضور ناظران بين المللي تجديد گردد، اين يگانه موضع به لحاظ اخلاقي و سياسي قابل دفاعي است كه معتقدان به دمكراسي و حكومت قانون مي توانند اخذ كنند.

براي ما قابل درك است كه اتحاديه اروپا از فراخوان صريحي براي تجديد انتخابات اكراه داشته باشد. موضوع پرونده اتمي يكي از نگراني هاست، همچنان كه موضوع تعادل ژئو پولتيك در خاور ميانه نيز نگراني ديگري است. ما همچنين دردمندانه از ميراث تلخ بجا مانده از مداخله خارجي در امور كشورمان آگاهيم و مي دانيم كه رژيم با چه سهولتي مي تواند از اشتباهات تاريخي رخداده بهره گيرد.

با اين وجود، معتقديم كه اتحاديه اروپا مي تواند و بايد در اين لحظه تعيين كننده کار بیشتری انجام دهد. عليرغم آنچه آقاي احمدي نژاد ادعا مي کند، جمهوري اسلامي نسبت به افكار عمومي بين المللي حساس است؛ به خصوص اگر افكار عمومي بين المللي و مطالبات خود مردم در ايران توأم گردند. بطور خاص، موضعي كه بر احترام به حقوق جهانشمول بشر مبتنی باشد، در قياس با موضعي كه صرفاً بر منافع ژئوپولتيك استوار است، موثرتر بوده و به دلگرمي بيشتر مردم در مبارزه جاري شان خواهد انجاميد.

اتحاديه اروپا مي تواند از طريق يك رشته اقدامات، كه خللي در اهداف استراتژيك آن در منطقه وارد نخواهد آورد، فشار بر احمدي نژاد را افزايش دهد:

- اولاً با فراخوان به عمل در سطح سازمان ملل متحد، از جمله فراخوان اجلاس ويژه شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد. چنين اجلاسي بايد به نوبه خود به انتصاب يك گزارشگر ويژه در وضع حقوق بشر در ايران و اعزام هيات مشتركي از اين گزارشگر همراه با ديگر گزارشگران ويژه موجود به ايران بيانجامد. منظور، گزارشگر ويژه در امور شكنجه و ديگر رفتارها يا مجازات وحشيانه، غير انساني و توهين آميز، گزارشگر ويژه در اعدام هاي غير قانوني، صحرائي ( بدون طي مراحل عادي) و خودسرانه، گزارشگر ويژه در آزادي عقيده و بيان، و گزارشگر ويژه در موضع مدافعان حقوق بشراند؛

- ثانياً، با احضار سفير ايران به اتحاديه اروپا براي ديدار با شوراي وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا و مطالبه مشترك آزادي فوري تمام دستگير شدگان پس از انتخابات 12 ژوئن؛ احضار سفراي ايران در 27 كشور عضو براي طرح همين خواسته؛

- ثالثاً، با گسترش ممنوعيت ويزاي اتحاديه اروپا تا آنجا كه مسئولان مقدم نقض حقوق بشر در رژيم آقاي احمدي نژاد را شامل گردد. منظور تمام فرماندهان كل و منطقه اي نيروهاي امنيتي (پاسداران) و ميليشيا (بسيج) هستند و نه فقط آناني كه به داشتن ارتباط با پرونده اتمي مظنون اند؛ و نیز با فراخواندن شوراي امنيت سازمان ملل به دست زدن به اقدامي مشابه در سطح سازمان ملل؛

- رابعاً، با فراخواندن شوراي امنيت به گسترش تحريم هاي مالي عليه نهادها و افرادي كه مسئوليت مقدم نقض حقوق بشر در ايران تحت رژيم آقاي احمدي نژاد را به عهده دارند؛

- خامساً، با تهديد به پذيرش، و با پذيرش ديگر اشكالي از تحريم هاي سياسي در سطح بين المللي كه مي توانند به طرد رژيم و تضعيف اعتبار آن كمك كنند. بي آنكه به مردم آسيب برسانند. اين اشكال مي توانند از جمله تحريم هاي ورزشي را - خاصه در كشور فوتبال دوستي چون ايران، شامل شوند؛

- سادساً، از طريق ارتباط مستقيم با مجلس ايران، پيشنهاد اعزام نمايندگان پارلمان اروپا به ايران در خلال چند هفته آتي، به منظور بحث پيرامون وضع حقوق بشر و حفظ راههاي باز براي ديالوگ و مراوده با مجلس.

ما واقفيم كه مبارزه مردم ايران براي آزادي و دمكراسي طولاني تر از آني خواهد بود كه اميدوار بوده ايم. اما اين مبارزه اي است برگشت ناپذير، و مردم ايران آناني را كه در اين مبارزه به حمايت برخاستند، به ياد خواهد سپرد. ما اميدواريم اتحاديه اروپا اين مسير بحق را بر گزيند.

با احترام

09/07/2009
1- کمیته ایرانیان ساکن بلژک

2- جمعیت دفاع از جبهه جمهوری و دمکراسی در ایران- بلژیک

3- فدراسیون اروپرس

4- مرکز فرهنگی پرسپولیس- بلژک

5- سازمان فدائیان خلق ایران ( اکثریت)- بلژیک

6- کانون پناهندگان ایرانی در بلژیک

7- مرکز میان فرهنگی ایران- شهر هام- بلژیک

8- سازمان فرهنگی گنت مهمان نواز- بلژیک

9- جبهه ملی اروپا

10- شبکه فرهنگی ایرانیان اروپا

11- پلاتفرم سازمان های پناهندگی ایرانیان در هلند

12- انجمن ایرانیان- هلند

13- حزب مشروطه ایران- شاخه دانمارک

14- حزب سوسیال دمکرات ایران- شعبه دانمارک

15- سازمان جبهه ملی ایران- آلمان

16- خانه فرهنگی آذربایجان- اسن- آلمان

17- کانون دفاع از حقوق بشر در ایران- بلژیک

علي صمد هماهنگ كننده از طرف

امضا كنندگان متن نامه

iranianbelgique@yahoo.fr


افزودن نظر جدید