نامه سرگشاده مادر ستار بهشتی خطاب به ملت ايران

 

خانم گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، در نامه ای سرگشاده خطاب به مردم ایران، از گوشه هائی از مرارتهای مستمر وارد بر او پس از قتل فرزندش در زندان جمهوری اسلامی، و نیز بیداد مسئولان نسبت به او و پرونده سخن گفته است. متن کامل اين نامه بدين شرح است:

به نام خدا

مردم شريف ايران

اينصدای يک مادر است. صدای يک مادر که فرزند جوان و مهربانش را در سخت ترينهنگامه زندگی و پيری از دست داد. صدای مادری که فرزندش، پرستارگونه به گرداو می چرخيد. هم نان آور خانواده بود و هم دل نگران جامعه و مادر و خانوادهخويش.

اکنونماههاست که اين فرزند مهربان را از من ستانده اند ‫و در همين ماه ها من وفرزندان ديگرم را از انواع تهديدها و تهمتها و افتراها، بی نصيب نگذاشتهاند.

طبيعتاطی اين مدت افراد مختلف بنا به نوع وظيفه و يا سمت و فعاليت خود، اظهارتیرا مطرح نمودند. اما من به عنوان مادر ستار و نيز يکی از شهروندان اينجامعه، نسبت به اظهارات مسئولان رده بالای نظام، خصوصا بالاترين مقام مسئولدر پرونده فرزندم، از وزير کشور انتظار ديگری داشتم. حداقل اين انتظار،سخن گفتن بر اساس مستندات واقعی و نه تحريف شده بود. سخنان چند روز گذشتهآقای وزير کشور در صحن مجلس، دو باور به به ذهن من شاکی القاء می کند:

۱- يا آقای وزير محترم کشور، گزارشهای غيرواقعی را خوانده و دريافت نموده اند.

۲- و يا متاسفانه ايشان نيز بر خلاف واقعيت گزارشی را ارائه نمودند.

منبه عنوان مادر ستار و کسی که شاکی اين پرونده بوده و هست و نيز به عنوانکسی که طی اين مدت ماه های فراق فرزند، زير سخترين فشارها، تهمت ها و ضرباتروحی و جسمی قرار داشته، به پيشگاه ملت ايران و نمايندگان آنان در مجلسعرض می کنم که برخلاف گزارش و اظهارات آقای وزير، بنده و خانواده ام هيچمبلغی را دريافت نکرده ام و همچنان به عنوان يک مادر و نيز از منظر حقوقیبه عنوان يک شاکي؛ پيگير پرونده قتل فرزندم خواهم بود.

چگونه است که مدعی اسلاميت جامعه هستيم و وزير اين کشور، خارج از مبانی اسلامی و انسانی سخن به ميان می گويد؟

چگونه است که ‫فرزند جوانم را چهار روز پس از دستگيري، در روز عيد غدير به شهادت رساندند در حالی که ستار، يک سادات بود.

منو خانواده ام کجا و حسين (ع) و فرزندان و خانواده اسيرش کجا؟ ليکن آنچه طیاين ماه ها از همان هنگامه دستگيری ستار تا پس از مراسم خاکسپاری و ختم بر ما گذشت؛ مرا ياد بندبند آن واقعه عاشورايی می انداخت و پرسش هایگوناگونی از ذهن پرسشگر من مادر می گذشت.

مردم فهيم ايران

نيکمی دانم که شما آگاهيد بر مصائبی که بر خانواده ما رفته و يقين دارم باورداريد همانگونه که با ديگر خانواده های قربانی و داغدار که عزيزی از دستداده اند، رفتار کرده اند، با ما نيز همان خواهند کرد. خانواده قربانيانفجايع کهريزک، که حتی رهبری دستور رسيدگی و تعطيلی آن را صادر نمودند؛ هنوزدر راهروهای عدالت خانه ايران، نه برای احقاق حق که به دنبال عاملين ايناتفاقات می گردند؛ ‫و متاسفانه پس ازگذشت حدود چهار سال، هنوز هيچ متهمیبرای اين اتفاقات محکوم نشده است.

جنابوزير کشور که خود را پيرو ائمه هدی می داند بزرگترين ضربه را با اين رفتارغير اسلامی بر پيکره اسلام و دين وارد نموده و بجای مرهم دردها نمک برزخممان گذاشتند.

منبه عنوان يک مادر، از آن مهمتر، به عنوان مادر ستار بهشتي، عزم خود را جزمنموده تا به همه دست اندرکاران نظامی که ادعای مردمی بودن دارند نشان دهمکه از هيچ اتفاقی گريزان نيستم و برای آنچه که از آن به آزادگی و عدالتحسين (ع) معتقدم، تا رسيدگی کامل و عادلانه به پرونده فرزندم، از پای نخواهمنشست.

يقينا هستند اجير شدگانی که به اندک اشاره، اين مادر داغديده را نيز از پای در آوردند و چه گواراست وصال به فرزند دلبندم.

بارهااعلام نمودم و می نمايم که ما خانواده ای سياسی نبوده و نيستيم اما قرارنيست اگر ادعا می کنيم سياسی نيستيم قادر به پاسخگويي به ادعاها نباشيم.

وزيرکشور در سخناني عنوان می نمايد که فرزندم با افرادی معاند در خارج ازکشور ارتباط داشته است. تحت هيچ شرايطی اين ادعا مصداق واقعيت ندارد. همان گونه که بارها اعلام نموده ام، فرزندم بصورت انفرادی و مستقل ‫دردهایجامعه را آنگونه که بود مطرح می نمود و از ديدگاه خويش درد دل می کرد تاشايد گوش شنوايی برای شنيدن اين مشکلات بيابد.

اگرامروز اسم ستار در صدر بسياری رسانه های خارجی نمايان است و اين واقعهبرای برخی آقايان نامطلوب است، بدانند که اثر مستقيم بی تدبيری خودشان وادامه اصرارشان بر طی همين روند است و تا زمانی که به صورت عادلانه بهخواسته اين مادر داغدار نشود، ستار و ستارها بر صدر رسانه های ”به قولايشان معاند“، خواهد بود.

ادعایديگر و خلاف واقع جناب وزير کشور اين بود که رسما در خانه ملت ‫اقدام بهتهمت نموده و ادعا کرده است که از خانواده ستار بهشتي به لحاظ مالی ومعنوی دلجويی به عمل آمده است! در اين باب لازم است قويا اين موارد راتکذيب نمايم و هشدار دهم در برابر اينگونه رفتار های وقيحانه به حتمايستادگی خواهم نمود.

شايدجناب وزير پيشنهاد ۲۰۰ تا ۳۰۰ ميليونی ديه را کمک مادی ‫و تهديد و فحاشی وضرب و شتم من و دختر و پسرانم را که همگی از آل سادات هستند دلجويی معنویمی دانند. ای بسا که اکثريت مردم اينگونه دلجويی ها را به عينه ديده اند ونيازی به بازگويی دوباره من نيست.

 

ملت آگاه ايران

بارهاادعا کرده و باز می کنم که خون فرزند من فروشی نبوده و نيست و من نيز درصدد گسترش حکم سلب حيات يا اعدام نيستم. اما اگر حکومت در موارد مشابهاقدامی موثر و پيشگيرانه انجام می داد يقينا شاهد چنين فاجعه ای نبوديم وامروز اگر اينکار صورت بگيرد ‫بی شک در آينده شاهد چنين قتل ها وبرخوردهايی نخواهيم بود.

منبعنوان مادری داغدار ‫تنها خواسته ام از قوه قضائيه و رييس محترم آن اين وبوده و هست ‫که طبق قوانين جاری به اين پرونده رسيدگی گردد.

درپايان لازم می دانم تذکر دهم که افرادی متعدد در قالب های مختلف خبرنگار وفعال، خود را به ما نزديک ‫نموده و سعی در تغيير مسير عدالت خواهی ماداشتند که خوشبختانه همانگونه که خداوند حکيم فرموده: ‫يدالله فوقايديهم؛ دست آنان برملا گشت و هويت آنان نيز فاش گرديد. در آينده ای نهچندان دور شرح اين رفتارها را ‫برای آگاهی عموم مردم اعلام خواهم کرد.

ازتمامی کسانی که از ابتدای اين ماتم ما را همراهی نموده ‫و يا بصورت حضوریو غير حضوری ما را ياری نمودند کمال تشکر را داشته و آرزو می کنم کشورعزيزمان ايران ‫به زودي از اين آفتها رهايی يابد ‫و در سايه عدالت ائمههدی و لطف پرودگار، ‫شاهد رفتاريهمراه با تواضع و خرد و احترام متقابل باهم باشيم.

افزودن نظر جدید