گزارش کنگرە ١٣ سازمان اکثریت (٥)

گزارشگر کار آنلاين

در روز سوم، کنگرە ساعت نە و نیم صبح شروع بە کار کرد. ابتدا هیئت رئیسە رئوس برنامە روز را اعلام کرد، بدین مضمون کە کنگرە تا ظهر باید بە بقیە اسناد و قراردادهای مضمونی از جملە سند سیاسی رسیدگی کند. بعد از این کنگرە وارد نطق های پیش از دستور جلسە شد، کە طی آن تعدادی از رفقا بە سخنرانی حول مسائل مختلف پرداختند. بعد از نطق های پیش از دستور، سند سیاسی کە بعد از نظرات کتبی رفقا تدقیق شدە بود, مورد رسیدگی مجدد قرار گرفت. در جریان این بررسی، پیشنهادهای حضار بە کمیسیون مربوطە جهت رسیدگی دقیق تر و مشخص تر بە آن تقدیم شد.

بعد رسیدگی بە قرارها وارد دستور شد. در واقع دو قرار در دستور جلسە بود، اما قرار برنامە پس گرفتە شد چونکە بە سند برنامە رای دادە شدەبود. قرار بعدی قرار  پیشنهادی هیئت تدارک کنگرە بود کە در دستور قرار گرفت. ابتدا رفقا بە طرح سئوالات خود در مورد آن پرداختند، و در پایان این قرار با کسب اکثریت آرا بە تصویب کنگرە رسید. 

گفتنی است کە دو پیام دیگر از طرف جمعی دیگر از هواداران سازمان فدائیان خلق ایران ـ اکثریت (داخل کشور)، و حزب کمونیست فرانسە، بە دست کنگرە رسید.  

در ادامە سە قرار دیگر از طرف رفقای حاضر بە کنگرە ارائە شد. کنگرە بعد از بحث مفصل حول این قرارها، دو تای آنها را از دستور حذف کرد، اما قرار سوم کە قراری بود در مورد زندانی کردن رضا شهابی و عدەای از فعالین کارگری در روزهای اخیر در ایران، مورد تائید اعضای کنگرە قرار گرفت.

در بخش دیگر کار، کنگرە دوبارە سند سیاسی را کە از کمیسیون بررسی پیشنهادات بازگشتە بود، بە گفتگو و رای گذاشت کە پس از تغییراتی چند، با اکثریت رای اعضا بە تصویب رسید.

در پایان قطعنامە کنگرە پیرامون انتخابات دورە یازدهم ریاست جمهوری در ایران مورد بحث و گفتگوی گرم و پر حرارت رفقای کنگرە  قرار گرفت کە با کسب رای اکثریت قاطع و بالای حاضرین بە تصویب کنگرە رسید.

 

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

سلام رفقا ما در باره یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری پیش رو قطعنامه داده ایم نه نهمین.

با سلام !

همنشینی فعالان همفکر و "همسفر" و "همراه" , دلچسب است , خاصه در بهار !

به جناب آقای "عبدالرحیم پور " سلام ویژه و خسته نباشید عرض میکنم و امیدوارم که سلامت و تندرست باشند !

امیدوارم که همنشینی شما در قالب "کنگره " مفید به فایده باشد و همراه با تجربه ای سودمند !

با سلام !

چه فرقی میکنه حسن آقا ، همش 2 دوره اختلاف ناقابل داره ، فقط 8 سال ، سی و هشت سال که اختلاف نداره که بی مسمی جلوه کند ، قطعنامه هر دوره از این نمایشات انتخابات را میشود برای دوره های بعد هم استفاده کرد چرا که هم سیاست حکومت بر یک پاشنه چرخیده و هم اپوزیسیون !!!!
مگر قطعنامه صادره برای نهمین دوره چه گلی ........ بگذریم !