پیام حزب دمکرات کردستان ایران به‌ کنگره‌ سیزدھمین سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

دوستان گرامی رھبری سازمان فدائیان خلق ایران ـ اکثریت!

بھ ھمگی شما و شرکت کنندگان در کنگره، و از طریق شما بھ ھمھ اعضأ و ھواداران سازمانتان درود میفرستیم، برگزاری کنگره شما دوستان را صمیمانھ تبریک می گوئیم و آرزومندیم کھ کنگره‌تان پر بار و نتایج آن موثر و در امر مبارزه علیھ رژیم جمھوری اسلامی ایران و تحقق دمکراسی در کشورمان تأثیرگذار باشد.

 دوستان گرامی!

کنگره سیزدھم شما در شرایطی برگزار می گردد کھ تحولات چشمگیری در برخی از کشورھای منطقھ بوجود آمده و در برخی کشورھا نیز در حال شکل گیری است. طبیعی است کھ در جھان امروزی ھمه‌ این تحولات، مستقیم یا غیرمستقیم بر اوضاع کشورما و نیز مبارزه آزادیخواھانھ مردم ایران تأثیرگذار بوده و در تغیر شرایط مبارزاتی موثر واقع می گردد.

در چنین شرایطی جمھوری اسلامی ایران با سیاستھای نادرست و یک سویھ نگر چھ در داخل و چھ در عرصھ جھانی کشورمان را با وضع ویژه ای مواجھ ساختھ است. بی برنامه‌گی اقتصادی، چنگ اندازی بر منابع و ثروتھای کشور از سوی رھبران و نھادھای سرکوبگر و سواستفاده ھای کلان و فساد مالی، شمار ھرچھ بیشتری از مردم کشور را بھ خط فقر نزدیکتر کرده است، و این در حالی است کھ عواقب ناشی از تحریم ھای اقتصادی علیھ رژیم مزید بر چنین وضعی گردیده است..در عرصھ جھانی با پایمال کردن گسترده حقوق بشر و افزایش میزان اعدام ھا، دستگیری ھا و شکنجھ ھا در ایران، دخالت و تخریب در دیگر کشورھا و نیزاصرار بر ادامھ فعالیتھای ھستھ ای نگران کننده در شرایط نامناسب روابط بین المللی قرار گرفتھ است. با توجھ بھ این حقایق جای تأسف اینکھ ھنوز برخی از اپوزیسیون دل بھ اصلاح رژیم در درون این رژیم بستھ اند و اقدام بھ توھم پراکنی در این راستا می نمایند کھ گویا در جمھوری اسلامی امکان اصلاح و تغیر بھ سود آزادی و رعایت حقوق بشر وجود دارد، یا با انکار واقعیت ھا سعی در نادیده گرفتن حقایقی دارند کھ از ویژگیھای انکارناپذیر کشورمان ھستند.

 تردیدی نیست کھ تنھا برنامھ ای می تواند اکثر مردم ایران را حول خود گرد آورد کھ متضمن دمکراسی، حقوق بشر، جدائی دین از حکومت، تحقق حقوق ملیت ھا و برابری زن و مرد و مبتنی بر اعلامیھ جھانی حقوق بشر باشد، و ایران را متعلق بھ ھمھ ایرانیان بداند.

ما امیدواریم کنگره شما دوستان گرامی با وسع دید و درک دروستی از واقعیت ھا بھ ھمھ مسائل مربوط بھ کشورمان پرداختھ و تصمیمات واقع بینانھ ای را در زمینھ ھای مختلف اتخاذ نماید، و با استناد بھ این واقعیت ھا در راستای رفع پراکندگی نیروھای اپوزیسیون ایرانی و نیل بھ یک ائتلاف ھر چھ وسیعتر کھ از ضروریات مبارزه و پیروزی بر رژیم واپسگرای جمھوری اسلامی ایران است، گام موثر و تلاش شایستھ ای معمول دارد. در این فرصت بار دیگر بر روابط حسنھ و فضای سالم حاکم بر روابط حزب دمکرات کردستان ایران و سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) تاکید می نمائیم، و باورمند بھ ھمکاری در امر مبارزاتی ھستیم.

بار دیگر برای کنگره تان موفقیت و برای مبارزه امان پیروزی را آرزومندیم.

 

حزب دمکرات کردستان ایران

دفتر سیاسی

١٣٩٢/١/١١

 

افزودن نظر جدید