قطعنامه پيرامون يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوری

 ١. در فاصله زمانی مانده به يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوری از يکسو لازم است اقدامات خامنه ای و باند نظامی ـ امنيتی برای مهندسی کردن انتخابات آتی را افشاء کرد و از سوی دیگر از فضای انتخابات برای طرح مطالبات مردم بهره گرفت.

 ٢. با توجه به شکاف های درون حکومت و بحران هائی که حکومت با آن روبرو است، این امکان وجود دارد که در روند انتخابات حرکت اعتراضی شکل گیرد و فضا‌ها و فرجه هائی فراهم شود. لازم است هم روند انتخابات را از نزدیک رصد کرد، به مقتضای شرایط برخورد نمود و نسبت به همراهی با حرکت های اجتماعی آمادگی داشت و هم برای شکل دادن چنین فضا‌ها و فرجه ‌ها و برای بهره گیری از آن برای باز کردن فضای سیاسی و عقب راندن حکومت، کار و تلاش کرد.

  ٣. حکومت با تهديد و زور می خواهد که امکان حضور در انتخابات را از جنبش سبز هم سلب کند. جنبش سبز نبايد به اين فشارها تن دهد. لازم است جنبش سبز در صحنه انتخابات با ارائه برنامه آزادی زندانيان سياسی، برداشتن حصر خانم زهرا رهنورد و آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی، تامين آزادی های سياسی و حق رای شهروندان، بازگشت سپاه به پادگان ها، برچيدن سانسور از رسانه ها، کتاب و حوزه هنری و ادبی و تامین آزادی رسانه ‌ها، گردش اطلاعات و حق دسترسی مردم به اطلاعات، حل بحران هسته ای، پایان دادن به سیاست دشمن تراشی و برقراری مناسبات عادی بين ايران و امريکا، غلبه بر بحران اقتصادی، اتخاذ تدابیر ضرور برای کاستن از ابعاد فقر، میزان بیکاری و نرخ تورم و حضور فعال وارد صحنه انتخابات شود و حضور خود را بر حکومت تحميل کند. انتخابات فرصت مساعدی برای برآمد جنبش سبز است.

 ٤. اتخاذ موضع مشخص نسبت به انتخابات دوره يازدهم رياست جمهوری، بعد از روشن شدن صحنه انتخابات و در چند هفته مانده به انتخابات توسط شورای مرکزی آتی سازمان صورت خواهد گرفت.

 

 

افزودن نظر جدید