گزارشی از شرکت فدائیان در جشن اول ماه می در شهراستکهلم - سوئد

گزارشگر کار آنلاين

حزب چپ سوئد همه ساله تلاش می کند که بزرگداشت روز کارگر را در اول ماه می هر سال هر چه باشکوهتر در شهرهای مختلف سوئد برگزار کند. سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) سوئد در شهرهای استکهلم، یوتبری و مالمو نیز همراه این حزب، همواره کوشش داشته که در چنین روز فرخنده ای از طریق گذاشتن میز مطبوعاتی و اطلاعاتی نظر و توجه شرکت کنندگان در جشن اول ماه می را نسبت به وضعیت کارگران و زحمتکشان ایران جلب کند. در این برنامه فدائیان تلاش کردند که با ترجمه اعلامیه و مواضع سازمان بزبان سوئدی و انگلیسی با شرکت کنندگان در برنامه به گفتگو بپردازند و از این طریق نظر شهروندان سوئدی را به وضعیت سیاسی ایران، وضعیت دشوار کارگران و زندانیان سیاسی جلب کنند.

در این تجمع بار دیگر متنی اعتراضی برای آزادی سندیکالیست های در بند ایرانی همچون رضا شهابی، علی نجاتی، شاهرخ زمانی و ... تهیه و در اختیار شرکت کنندگان گذاشته شد و بسیاری از شرکت کنندگان با امضای این متن اعتراضی که خطاب به سفارت جمهوری اسلامی ایران در سوئد نوشته شده بود خواستار آزادی کارگران زندانی شدند. پس از اتمام برنامه، این نامه به آدرس سفارت جمهوری اسلامی ایران در سوئد ارسال شد. استقبال سوئدی ها از میز اطلاعاتی سازمان خوب بود و رفقای سازمان با حوصله زیاد به پرسشها و گفتگوهایی که با مردم و نمایندگان احزاب شرکت کننده در برنامه داشتند پاسخ دادند. این بار نیز مراسم اول ماه می  در فضایی پرشکوه و توام با همبستگی میان شرکت کنندگان با مبارزات کارگران و زحمتکشان سراسر جهان و سوئد بخوبی برگزار شد.

افزودن نظر جدید