گزارش جشن و جنبش اعتراضی کارگری اول ماه مه ٢٠١٣ ( یازدهم اردیبهشت ماه ١٣٩٢) در شهر برلین

گزارشگر: رضا کاویانی

 

امسال هم شهر برلین مطابق معمول شاهد برگزاری جشن و جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان و دیگر نیروهای های جبهه کار بود . هزاران نفر به دعوت اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری حضور پر رنگ خود را علیه نابرابری های جاری از سیاست های نئولیبرالیسم لجام گسیخته دولت های سرمایه داری، قترت گرفتن روز افزون بورس بازان، بانکها، کنسرن ها و صاحبان قدرتمند  کارخانه های بزرگ ،شانه خالی کردن از پرداخت مالیات ها از طریق بند و بست ها  علیرغم در آمد های هنگفت و  انتقال فشار مضاعف هزینه های جاری کشور ها بر شانه های مزد بگیران و افراد  متوسط جامعه، زیر فشا قرار دادن هر چه بیشتر اتحادیه ها و سندیکا های کارگری در مقابل اعتراض به دستمزد ها، قرارداد های نا برابر کار و ترساندن  معترضین در از دست  دادن شغل و موقعیت های کاری، انتقال کارخانه ها و موسسات تولیدی به دیگر کشورها که نیروهای کار آنها با دستمزد کمتری مورد بهره بردای قرار میگیرند و همچنین در حمایت از تصویب حد اقل دستمزد هر ساعت کار، اضافه شدن متقابل  دستمزد ها در برابر تورم هزینه ها و بویژه اجاره خانه ها  و انرژی که طی سال های اخیر سیر صعودی داشته است، بیمه و بهداشت، از کار افتادگی و سن بازنشستگی، دستمزد مساوی زنان و مردان در برابر کار معین، حمایت از مصونیت شغلی زنان حامله  و ... به میدان آمدند و دست به تظاهرات زدند و همبستگی خود را به نمایش گذاشتند . 

روز اول ماه مه، فرصتی است مناسب که توسط مبارزات خود آنها بوجود آمده است و امروز، امکانی است تا از این  تریبون  موقعیت و مشکلات و همبستگی خود را اعلام نمایند و همبستگی و اشتراک منافع خود را به گوش دیگر کارگران جهان نیز  برسانند . 

امسال هم  در خیابان «هفدهم  یونی» در برلین، برای این روز تدارکات زیادی دیده شده بود. چادر ها و میز های تبلیغاتی اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری، احزاب سیاسی، گروهای موزیک و تریبون برای پخش زنده اطلاعیه ها و سخنرانی های مسولان کارگری و ارائه  انواع  ابزار و امکان و  مکان های بازی و سر گرمی برای کودکان و نو جوانان و فروش مواد غذائی و ... در کنار هم دیده میشدند. چادر و میز تبلیغاتی سازمان  فداییان خلق ایران ( اکثریت ) واحد برلین هم در کنار دیگر تشکلهای کارگری و سیاسی قرار گرفت و رفقای سازمان از اولین لحظه های این روز خجسته دست به کار های تبلیغاتی زدند.

امسال رفقای برلین با چاپ و پخش اطلاعیه هیئت سیاسی - اجرائی سازمان به زبانهای فارسی و آلمانی که به مناسبت روز اول ماه مه ٢٠١٣ ( یازدهم اردیبهش ماه ١٣٩٢ ) صادر  شده بود و نیز با پخش تاریخچه کوتاهی از سازمان به زبان آلمانی، پوستر های کارگران و مسئولین سندیکا های کارگری زندانی در ایران، چاپ بولتن های  کارگری گروه کار کارگری سازمان، پوستر گل و شعارهای سازمان وعکسهایی از برخی از فعالین جنبش کارگری، برگه های اعتراضی علیه جمهوری اسلامی  به زبانهای فارسی، آلمانی و فرانسه در حمایت از فعالین  کارگری و دگراندیشان، جهت امضاء در اختیارعموم مراجعه کنندگان به چادر سازمان قرارگرفت و بدین طریق فدائیان دست به تبلیغات و اطلاع رسانی زدند.

در این برآمد بزرگ کارگری رفقای سازمان در برلین ازمراجعه کنندگان با چای سنتی پذیرایی کردند.

 زنده باد اول ماه ماه، روز همبستگی گارگران جهان!

 سازمان فداییان خلق ایران ( اکثریت ) برلین 

افزودن نظر جدید