گزارش از شرکت فدائیان در جشن اول ماه می در شهر یوتبری سوئد

گزارشگر کار آنلاين

حزب چپ سوئد هر سال به مناسبت اول ماه می روز کارگر مراسمی را در شهر یوتبری سوئد و نیز در دیگر شهرهای بزرگ و کوچک سوئد برگزار می کند. سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) سوئد- یوتبری نیزهمراه با این حزب همواره کوشش داشته که در چنین روز فرخنده ای از طریق گذاشتن میز مطبوعاتی و اطلاعاتی نظر و توجه شرکت کنندگان در جشن اول ماه می را نسبت به وضعیت کارگران، زحمتکشان، زندانیان کارگری و وضعیت حقوق بشر در ایران جلب کند. در این برنامه فدائیان تلاش کردند که از طریق اطلاع رسانی با شرکت کنندگان در این مراسم به گفتگو بپردازند و بدین ترتیب نظر شهروندان سوئدی را به وضعیت سیاسی ایران، وضعیت دشوار کارگران و زندانیان سیاسی جلب کنند. رفقای فدائی با انتشار عکس های کارگران زندانی و پوستر سازمان به مناسبت اول ماه می برای آزادی زندانیان سندیکالیست کارگری و مدافعین آنها در ایران تلاش کردند. مراسم در فضایی رفیقانه و همبستگی به پایان رسید.

افزودن نظر جدید