گزارش راهپيمايی اول ماه درپاريس

گزارشگر کار آنلاين

شش تشکل و سازمان سیاسی (اتحاد جمهوری خواهان ایران، جنبش جمهوری خواهان دموکرا ت و لائیک ایران، سازما ن اتحاد فدائیان خلق ایران، سازمان فدائیان خلق ایران ـ اکثریت، مجامع اسلامی ایرانیان، شورای موقت سوسیالیست‌های چپ ایرات) و جمعی از آزادیخواهان طرفدار جمهوری و جدائی دین و دولت، در تظاهراتی که به دعوت سندیکای فرانسوی ث. ژ. ت بمناسبت روز جهانی کارگر بر پا شده بود شرکت کردند. شعار مرکزی و مشترک این تظاهرات نه به جمهوری اسلامی ایران و شعارهائی در دفاع از مطالبات کارگران ایران، آزادی زندانیان سیاسی بویژه آزادی سندیکالیست‌های زندانی بود. در مسیر این راه پیمائی، از میدان معروف باستیل به میدان ناسیون، با توجه به همجواری تظاهر‌ات سوریه ایهای دموکرات، شعارهائی برای همبستگی المللی و همبستگی مبارزات مردم ایران و سوریه برای آزادی و علیه دیکتاتوری داده شد و تظاهرات در می‌ذان ناسیون با سرود انترناسیونال به پایان رسید.

 

افزودن نظر جدید