شرکت فدائیان خلق ایران(اکثریت) در تظاهرات لندن

گزارشگر کار آنلاين

تظاهرات اول ماه مه‌ لندن طبق روال هر ساله برگزار شد و طبق روال همشیگی هیئت برگزار کننده (کمیته اول ماه مه‌) مسئول برگزاری آن بود، احزاب چپ، سوسیالیست و کمونیست، همینطور حضورعلویان ترکیه و احزاب چپ ایرانی‌ نیز محسوس بود. حزب کمونیست کارگری ، شورای همبستگی‌ کارگران ، سازمان فدأییان خلق ایران (اکثریت)، چریکهای فدایی ، سازمان مجاهدین خلق ، حزب کمونیست عراق ، احزاب سوریه آی‌ و دیگر کشورها ،،،، از احزاب چپ انگلیسی ، حزب سوسیالیست ، حزب کارگران سوسیالیست ، حزب کمونیست، سندیکاهای و ....در این تظاهرات شرکت داشتند.

راهپیمایی از مرکز لندن به سمت میدان ترافگلر بود، در طول مسیر راهپیمایی گروه موزیک سرود انترناسیونال را مینواخت و مردم پرشور با خواندن سرود با نوازندگان همراهی میکردند پس از رسیدن به‌‌ میدان نمایندگان کارگران و احزاب ، هر کدام کوتاه پیام خود را خواندند. رقص و پایکوبی نیز بخشی از این مراسم بود.

افزودن نظر جدید