در سوگ دکتر منوچهر ثابتیان

با کمال تاًثر و اندوه  از خبر ناگوار درگذشت دکتر منوچهر ثابتیان آگاهی یافتیم.

دکتر ثابتیان به عنوان یکی از فعالان قدیمی فدراسیون دانشجویان ایرانی انگلستان و یکی از پایه گذاران کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در اروپا از چهره های مورد احترام ایرانیان خارج از کشوربود.

با تاًسیس رسمی کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در اروپا، در لندن، ژانویه ی ۱۹۶۱، وی از آن تاریخ تا ژانویه ی سال بعد که اولین کنگره ی کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی در پاریس برگذار می شد، عضو هیئت دبیران آن بود.

دکتر ثابتیان که به عنوان یک پزشک و جراح ممتاز ایرانی دانش آموخته در انگلستان نمونه ای از بهترین دانش آموختگان ایرانی در خارج از کشور بود همواره در صفوف مبارزات هموطنان ایرانی در راه آزادی و سربلندی ایران حضوری فعال داشت. وی از  شخصیت های ارجمند ایرانی خارج از کشور بود.

ما فقدان این چهره ی برجسته ی ایرانیان خارج از کشور را به خانواده ی ارجمند آن زنده یاد و به همه ی یاران و دوستان آزادیخواه وی تسلیت می گوییم و خود را درغم آنان شریک می دانیم.

اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا

دکتر علی راسخ افشار، دکتر پرویز داورپناه، علی شاکری زند، مهندس مهدی مقدس زاده.

افزودن نظر جدید