لغو نظارت استصوابی و اجازهٔ کاندیدا شدن زنان در انتخابات ریاست جمهوری

هیأت سیاسی اجرائی اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایراندرحالی‌ که شورای نگهبان فرصت بررسی‌ صلاحیت کاندیدا‌های انتخابات ریاستجمهوری ایران را تمدید کرده است، این فرایند غیر دمکراتیک در انتخاباتایران بار دیگر در کانون توجه ایرانیان و جهانیان قرار گرفته است. در دورانحاکمیت جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان با استفاده از این اهرم مخالفانو منتقدان حکومت را از شرکت در رقابت انتخاباتی با کاندیدا‌های مورد تأییدرهبری و جناح حاکم محروم کرده است. اصل وجود این فرایند در نظام انتخاباتیایران سبب شده است که بسیاری از نیروهای توانمند سکولار و دمکرات با وقوفبه حذف قطعی پا در میدان انتخابات نگذارند. در چند سال اخیر این دایره بهقدری تنگ شده که برخی‌ مقامات فعلی‌ یا پیشین جمهوری اسلامی هم قربانیبرخورد حذفی شورای نگهبان شده اند، تا حدی که امروز حتا افرادی چون مشایییا هاشمی‌ رفسنجانی‌ نگران سرانجام این فرایند می‌‌باشند. علاوه بر این،خوانش خاص شورای نگهبان از عبارت “رجال سیاسی” در قانون اساسی‌ جمهوریاسلامی منجر به حذف سیستماتیک زنان ایرانی از امکان رقابت برای کرسی ریاستجمهوری شده است و به این ترتیب نیمی از جمعییت ایران پیشاپیش از این حقمسلم هر ایرانی‌ محروم شده اند. هر چند حاکمیت جمهوری اسلامی گاهی‌ از تعددکاندیداها برای توجیه فرایند تایید صلاحیت توسط شورای نگهبان استفادهمی‌‌کند، در دنیا مدل‌های مختلفی‌ برای محدود کردن تعداد کاندیداها بهروشی‌ دمکراتیک، سالم و عادلانه وجود دارد.

اتحادبرای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران امیدوار است با تبدیل لغو نظارتاستصوابی و اجازهٔ شرکت زنان در انتخابات ریاست جمهوری به یک خواست گستردهعمومی‌ و تحمیل آن به حاکمیت جمهوری اسلامی این نخستین گام در جهت برگزاریانتخابات آزاد و سالم در آینده‌ای نزدیک برداشته شود.

افزودن نظر جدید