گزارشی از ژنو

برای گفتگو و تبادل نظر در باره پروژه وحدت چپ و ایجاد تشکل بزرگ چپ

 

روز شنبه ۱۱ ماه مه جلسه ای در زوریخ با شرکت ۲۰ تن از فعالان سیاسی چپ برایگفتگو و تبادل نظر در باره پروژه وحدت چپ و ایجاد تشکل بزرگ چپ، برگزار شد.

در این جلسه که به مدت چهار ساعت بطول انجامید و توسط رفیق سودابه اداره می شد و در آن عمدتاً فعالان منفرد چپ حضور داشتند، ابتدا مجید زربخش نماینده شورای موقت سوسیالیستهای چپ ایران در باره دلائل و ضرورت وحدت در جنبش چپ ایران سخن گفت و مضموننظری و سیاسی فراخوان وحدت را تشریح کرد. سپس احمد آزاد نماینده سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، در سخنانش بر این نکته تاکید کرد که این پروژه برنامه ای برای وحدت صرفاسه سازمان نیست بلکه پروژه ای یرای متحد کردن همه کنشگران چپ و نیروهائی است که خود را در چارچوب سیاسی فراخوان وحدت تعریف می کنند. بعد رسول آذرنوش بعنوان رابط کنشگران منفرد به توضیح چگونگی شکل گیری کنشگران چپ و پشتیبانی آنان از فراخوان وحدت پرداخت و بر ضرورت مشارکت فعالان سیاسی منفرد نه بعنوان ناظر کهبمثابه آکتورهای فعال و برابرحقوق در تمامی مراحل این پروژه تاکید کرد.

در پایان این معرفی و توضیح فشرده پروژه وحدت، جلسه وارد پرسش و پاسخ متقابل و گفتگو شد. در بخش سئوال و جواب و دیالوگها عمدتاً در باره چگونگی مشارکت منفردین، اهمیت و لزوم شرکت برابرحقوق و مستقل زنان و تشکلهای ملی-قومی چپ، چگونگی رفع تبعیض ملی، مساله ارتباط با نیروهای چپ در داخل کشور، اهمیت برنامه های تبلیغی، اختلافات موجود و نحوه برخورد با انها و احتمال موفقیت یا شکست پروژه بحث و گفتگو شد.

کمیته اجرائی موقت پروژه وحدت چپ

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

خیلی زودتر به جمعبندی واقدام عملی تشکیل حزب فراگیر چپ دست بزنید . یک دوره طولانی رکود -سرکوب و اختناق در پیش است و مردم هیچ الترناتیو مناسبی برای انسجام حول ان ندارند . هم روشنفکران وهم طبقه متوسط مزد بگیر - کارگران و زحمتکشان و کسبه و خرده مالکان از تحمیق و تحقیر و استبداد سیاه مذهب در رنج بسر می برند و نداشتن تکیه گاه فکری و اجتماعی درد کهنه دیگری ست که شما موظف به حل ان در کمترین زمان ممکن هستید