نامه "گروه اجرائی موقت پروژه وحدت" به کنشگران چپ

 

رفقای عزیز

محتملاً از برنامۀ سه سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، فدائیان خلق ایران (اکثریت) و شورای موقت سوسیالیستهای چپ ایران، در راه ایجاد تشکل بزرگ چپ اطلاع دارید. سازمانهای مذکور در آبان ماه 1391 (نوامبر 2012) فراخوان برای مشارکت در روند شکل ‏دهی تشکل بزرگ چپ و در دی ماه 1391 (دسامبر 2012) برنامه پیشنهادی شان را برای پیشبرد پروژه شکل دهی به تشکل بزرگ چپ انتشار دادند که همزمان با استقبال تعدادی از کنشگران منفرد چپ روبرو شد. برنامه پیشنهادی "برای پیشبرد پروژه شکل دهی به تشکل بزرگ چپ"  اکنون با مشارکت برابرحقوق گروهی از کنشگران منفرد نیز همراه شده است. دستاورد مشارکت کنشگران منفرد در پروژه نامبرده، تشکیل "گروه اجرائی موقت پروژۀ وحدت چپ" - متشکل از 2 نماینده از هر سازمان و 2 رابط از میان کنشگران منفرد، و برگزاری چندین اجلاس برای معرفی پروژه برای نیروهای چپ و هماندیشی با آنان بوده است.

سازمانها و کنشگران مذکور بطور کلی و "گروه اجرائی موقت پروژۀ وحدت چپ"، بطور خاص، بر ضرورت مشارکت هرچه گسترده تر کنشگران منفرد از نخستین مراحل امر در این پروژه، به مثابه یکی از تضمینهای توفیق آن، تأکید داشته و دارند. در عین حال واقف اند که سازماندهی مباحثات نظری حول امر وحدت چپ ضرورت اساسی برای پشبرد پروژه است و به نوبه خود موجبی برای مشارکت گسترده تر.

"گروه اجرائی موقت پروژه وحدت چپ" در صدد است در روز 22 ژوئن سال جاری اجلاسی را با حضور کنشگران منفرد بر پا دارد که موضوع اصلی در دستور آن :

  1. تصویب "برنامه پیشنهادی برای پیشبرد پروژه شکل دهی به تشکل بزرگ چپ" و
  2. انتخاب نمایندگان کنشگران برای حضور در ارگانهای مختلف پیش بینی شده در "برنامه پیشنهادی..." خواهد بود.

با توفیق این اجلاس در انجام دستور کار خود، مباحثات نظری می توانند به فوریت محورگزاری و برنامه ریزی شوند و آغاز گردند.  طبعاً گشایش مباحث نظری نافی کوششهای بعدی برای بسط دامنه شرکت کنندگان در پروژه نخواهد بود.   

"گروه اجرائی موقت پروژه وحدت چپ" از شما درخواست دارد، اگر به مشارکت در پروژه ایجاد تشکل بزرگ چپ علاقه مندید و می خواهید در جلسه 22 ژوئن حضور یابید، با آن به آدرس ایمیل tamas@vahdatechap.info تماس بگیرید. در این صورت اطلاعات تفصیلی در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

گروه اجرائی موقت پروژه وحدت چپ

30 اردیبهشت 1392 (20 می 2013)

---------------------------------------------------------------

برای دسترسی به  متن «فراخوان برای مشارکت در روند شکل ‏دهی تشکل بزرگ چپ» و «برنامۀ پیشنهادی برای پیشبرد پروژۀ شکل دهی به تشکل بزرگ چپ» میتوانید به سایت «وحدت چپ» به آدرسhttp://vahdatechap.com/ مراجعه کنید.

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

این جلسه در کجا تشکیل خواهد شد؟ آیا امکان شرکت از طریق پالتاک و یا شکلی دیگر از طریق اینترنت هم وجود دارد؟ مشکل اینجاست که اگر الان اعلام آمادگی کنیم و بعدا ببینیم که در محلی دور از دسترس ما قرار دارد، چه می توانیم بکنیم؟ سازماندهی درست ایجاب می کند که محل آن و تمامی امکانات موجود برای شرکت در آن اعلام شود.