مشارکت و بسیج همگانی برای برونرفت از بحران

اتّحاد - مبارزه - پیروزی

 اینک که مافیای نظامی-امنیتی با تدارک نقشه از پیش تعیین شده، کودتایشوم خود را انجام داده و مردم را پیشاپیش از انتخاب کاندیدا‌های مورداعتمادشان محروم نموده و کشور را در معرض فروپاشی و خطر جنگ قرار دادهاست، بر همهٔ دلسوزان مردم و کشور، آزادیخواهان و مسئولین کنده شده وناراضی از حکومت پادگانی-امنیتی است که بیش از هر زمان دیگر در راه اتّحاد، همبستگی‌ و اجماع حداکثری با یک راه حل مشترک و همگانی بکوشند و لازم استکه با استفاده هوشیارانه و منطقی از امکانات هنوز موجود، به مبارزه با باندکودتا پرداخته و نقشه شوم دشمنان مردم و کشوررا خنثی کنند. شکّی نیست که با مقاومت دلیرانه و مدنی و راه اندازی مبارزهمشترک با امکانات موجود، کودتا و حامیان آگاه و ناآگاه آن محکوم به شکستمی‌‌باشند.

اتّحاد و ائتلاف امروز مردم، احزاب، گروه ها، نهاد‌های مدنی، هنرمندان، ورزشکاران، شخصیت‌هایسیاسی و اجتماعی داخل و خارج کشور برای هدف مشترک نجات کشور از بحراناقتصادی-اجتماعی-سیاسی و پیشگیری از خطر جنگ و تجزیه ایران، ضامن پیروزیمردم و گشایش همکاری‌های بیشتر در راه پرتلاطم آزادی و دموکراسی خواهدبود!

ضروری است که احزاب، سازمانها، نهاد‌های مدنی و رسانه‌های مردمی  بامشاوره همگانی، روشنگری، افشاگری و با دریافت راه حل‌های ممکن و بحث وتبادل نظر برای رسیدن به یک آلترناتیو مشترک و حرکت همگانی در این شرایطبحرانی به یاری مردم بشتابند و راه بسیج عمومی‌ را هموار کنند.

نترسید!نترسید! ما همه با هم هستیم .

 

افزودن نظر جدید