بکوشیم نقشە مهندسی انتخابات توسط مافیای نظامی را نقش برآب کنیم

این اولین بار نیست که رهبر وباند مافیایی (سپاه - بسیج -شورای نگهبان، بیت خامنه‌ای وحجتیه، درانتخابات سعی‌ دراعمال اراده وبرگزیدن (انتصاب)، کاندیدا وکاندیداهای خودی نموده وعلیه کاندیدا‌های مردم وجریانات سیاسی کودتا می‌کند! آنچه که اهمیت دارد اینست که هربارمردم هشیاروبیدار ایران دست آن‌ها را خوانده وبا بسیج همگانی وشرکت فعال درانتخابات جواب دندان شکنی به کودتاگران ومتجاوزین به حق شهروندی داده اند. درمواردی مانند انتخابات ریاست جمهوری سال ۷۶ و ۸۰ وانتخابات مجلس ششم، میزان شرکت مردم به حدی گسترده بودکه امکان هر گونه تقلب وکودتا را ازمافیای قدرت سلب نمود. درسال ۸۴ ، پراکندگی کاندید‌های اصلاح طلب وتحریم بخشی ازمخالفین ، این امکان را برای باند مافیایی کودتاگر فراهم آورد تا با تقلّب وتخریب علیه کروبی ومعین ورفسنجانی‌، بختکی مثل احمدی نژاد را از صندوق‌های رای در آورد وبه مردم تحمیل کند(دراین دوره کاندیدای رهبری، ولایتی بود که رای نیاورد وباند نظامی امنیتی با آوردن آرای پادگانی و شمارش معکوس آرا، نتیجه را به نفع احمدی‌نژاد تغییر داد).درانتخابات سال ۸۸،با بسیج همگانی مردم و پیوستن میلیونی تحریمی ها ونیزهمبستگی‌ کم نظیراحزاب، گروه‌ها ونهادهای طرفدارموسوی وکروبی وهمکاری وائتلاف نیروها یی کە پیشترمخالف شرکت درانتخابات بودند با آنها واصلاح طلبان بر محوریت جنبش سبز، صفحهٔ زرینی برتاریخ معاصر میهن مان نقش بست و موسوی با رای بسیار بالا برنده انتخابات گردید، ولی‌ مافیای سپاهی - امنیتی، با هم دستی‌ رهبر، با توسل بە کودتا، باردیگر احمدی نژاد را برمردم تحمیل کرد. مقاومت دلیرانه جنبش سبز ورهبران آن درمقابل کودتا، که تا امروز همچنان ادامه دارد، ماهیت کودتاچیان وپشتیبانان آنها را به مردم ایران وجهان و به طرفداران حکومت اسلامی درداخل نشان داد وآنان را بیش ازگذشتە منزوی ورسوا نمود. در انتخابات پیش رو، این بار ظاهراً کودتاچیان با بستن شمشیراز رو ومهندسی‌ شتاب زده ابتدا از ورود کاندیدا‌های سرشناس ومردمی به عرصه انتخابات جلوگیری کرده وبا بە صحنە آوردن جلیلی کە کاندیدای مورد توافق جناح‌های کودتا(فرماندهان سپاه و بسیج - رهبر - جبهه پایداری یا همان حجتیه - وزارت اطلاعات و شورای نگهبان) ، است قصد دارند پروژهٔ جایگزینی وی به جای احمدی نژاد را، طّی یک کودتای دیگر به فرجام برسانند. آنها ظاهرا ازاینکه هنوز آثار کودتای خونین وتقلب ننگین آنان در سال ۸۸، درجای جای میهنمان و درحافظه تاریخی‌ تمام آزادیخواهان جهان نقش بسته وتنفری بس عظیم نسبت بە کودتا چیان حاکم ایجاد نموده‌ است غافل هستند. صحنه‌ انتخابات امسال درمصاف دو جبهه‌ خلاصه می شود، در یک جبهه‌ کودتاچیان، نیرو‌های افراطی،غارت گران نفت وبیت‌المال، رانت خواران، سرکوب گران وفتوا دهندگان علیه آزادی وحقوق بشر ودرسوی‌‌ دیگر، مردمان زحمتکش شهر وروستا، کارگران، دانشجویان، جوانان جویای کاروتحصیل، کارمندان دولت وکسبه جز ومیانی، زندانیان سیاسی، ،تبعید یان بیشماردرخارج کشور، بدنه ناراضی حکومت اعم از دولتی ونظامی، احزاب ، نهاد‌های مدنی،اصلاح طلبان واصول گرایان معتدل، ملی‌ مذهبی‌ ها، نیرو‌های چپ ودگراندیشان قراردارند. دغدغە این گروە عظیم حصول سلامت انتخابات وعدم تقلب درآن است. چرا که با تسلسل تقلب دردوره‌های قبلی، اینک نمی‌توان به راحتی‌ ازپاک بودن صندوق‌های رأی وشمارش صحیح آنها اطمینان حاصل کرد. درمدت باقی‌ مانده تا روز انتخابات، اگر بتوان با مکانیسم‌های مختلف این نگرانی را از بین برد و یا به حد اقل رساند، می‌توان امیدوار بود که با شرکت حد اکثری و یا نسبی‌ مردم، با هدف حذف کاندیدای کودتا گران (جلیلی)، درهمان دورنخست تکلیف او را یکسره کرد وکاندیدای مقابل وی را که به احتمال زیاد حسن روحانی خواهد بود به پیروزی رساند. این کار درصورتی که دردوهفته آینده، آقای روحانی ازپشتیبانی‌ موثرآقایان هاشمی‌،خاتمی ودیگررهبران اصلاح طلب واصول گرایان معتدل برخوردارگردد شدنی بە نظر می رسد. ضروریست که ، احزاب وگروه‌های سیاسی و نهاد‌های حقوق بشری درخارج ازکشور، با مراجعه به مجامع بین‌المللی، احزاب خارجی‌ وسازمان‌های مدافع حقوق شهروندی از آنان بخواهند بە حکومت فشار بیاورند تا حق انتخاب کردن و انتخاب شدن آزادانە شهروندان ایرانی را کە جز بدیهی ترین حقوق شهر وندی است رعایت کنند وبە مردم اجازە دهند تا خودشان هر کە را می خواهند انتخاب کنند.  

افزودن نظر جدید