احمد شاملو در یک نگاه

1304/1925
ـ احمد شاملو (ا.صبح، 1.بامداد) تولد در 21 آذر در خانهي شمارهي 134 خيابان صفيعليشاه تهران.
ـ گذران دورهي كودكي در شهرهايي چون رشت و سميرم و اصفهان و آباده و شيراز (به خاطر شغل پدر كه افسر ارتش بود و هر چند وقت را در جايي به مأموريت ميرفت).
ـ مادرش كوكب عراقي و پدرش حيدر.

1310/1931
ـ دورهي دبستان در شهرهاي خاش و زاهدان و مشهد. اقدام به گردآوري سواد فرهنگ عوام.

41 ـ 1938/20 ـ 1317
ـ دورهي بيرستان در بيرجند، مشهد و تهران.
ـ ورود به سال اول دبيرستان صنعتي (پس از سال سوم دبيرستانِ ايرانشهرِ تهران و به شوقِ تحصيلِ دستور زبان آلماني).

44 ـ 1942/21 ـ 1320
ـ انتقال پدر به گرگان و تركمن صحرا براي سر و سامان دادن به تشكيلات از هم پاشيدهي ژاندارمري.
ـ ادامهي تحصيل كلاس سوم دبيرستان در گرگان.
ـ شركت در فعاليتهاي سياسي در مناطق شمالِ كشور.
ـ دستگيري در تهران و انتقال به زندان شورويها در رشت.

6 ـ 1945/5 ـ 1324
ـ آزادي از زندان. عزيمت با خانواده به اروميه و ورود به كلاس چهارم دبيرستان. با آغاز حكومت پيشهوري و دموكراتها، چريكها به منزلشان ميريزند و او و پدرش را نزديك به دو ساعت مقابل جوخهي آتش نگه ميدارند تا از مقاماتِ بالا كسب تكليف كنند.
ـ بازگشت به تهران و ترك كاملِ تحصيل.

1326/1947
ـ ازدواجِ اول (با اشرف اسلاميه ـ دبير و معاون چند دبيرستان دخترانه در تهران)
ـ مجموعهي اشعار آهنگهاي فراموش شده توسطِ ابراهيم ديلمقانيان.

1327/1948
ـ هفتهنامهي سخن نو (پنج شماره).

1329/1950
- داستان زنِ پشتِ درِ مفرغي.
ـ هفتهنامهي روزانه.

1330/1951
ـ سردبير چپ (در مقابل سردبيرِ راست)مجلهي خواندنيها.
ـ شعرِ بلند 23.
ـ مجموعه اشعارِ قطعنامه.

1331/1952
ـ مشاوره فرهنگيِ سفارت مجارستان (حدود دو سال).
ـ سردبير هفتهنامهي آتشبار، به مديريتِ انجوي.

1332/1953
ـ چاپ مجموعهي اشعار آهنها و احساس كه پليس در چاپخانه ميسوزاند (تنها نسخهي موجودِ آن نزد سيروس طاهباز بوده است).
ـ ترجمهي طلا در لجن اثر ژيگموند مورتيس و رمان بزرگ مردي كه قلبش از سنگ بود اثر موريوكايي با تعدادي داستانِ كوتاه نوشتهي خودش و همهي يادداشتهاي فيشهاي كتاب كوچه در يورش افراد فرمانداري نظامي به خانهاش ضبط شده از ميان ميرود و خود او موفق به فرار ميشود. بعد از چند بار كه موفق ميشود فرار كند در چاپخانهي روزنامهي اطلاعات دستگير ميشود.

1332/1954
ـ زنداني سياسي در زندانِ موقتِ شهرباني و زندانِ قصر (13تا14 ماه).

1334/1955
ـ آزادي از زندان.
ـ چهار دفتر شعر آماده به چاپ را نقي نقاشيان نامي با خود ميبرد و ديگر هرگز پيدايش نميشود. از آن جمله شعرِ بلند مرگِ شاماهي به عنوان نخستين تجربهي شعر روايي به زبان محاوره.
ـ رمانهاي: لئون مورنِ كشيش اثر بئاتريس بك، زنگار اثر هربر لوپوريه، برزخ اثر ژان روورزي.
ـ فرزندان: سياوش، سيروس، سامان، ساقي.

1335/1956
ـ مجموعهي اشعار هواي تازه.
ـ سردبيري مجلهي بامشاد.
ـ افسانههاي هفت گنبد، حافظ شيراز، ترانهها (رباعيات ابو سعيد ابوالخير، خيام و باباطاهر).
ـ ازدواجِ دوم (با دكتر طوسي حائري ـ مترجم زبان فرانسه)
ـ مرگِ پدر.

1337/1958
ـ ترجمهي رمان پابرهنهها اثر زاهاريا استانكو با عطا بقايي.
ـ مجلهي آشنا.
ـ سردبيري اطلاعات ماهانه، دورهي يازدهم.

1338/1959
ـ انتشار قصهي خروس زري پيرهن پري براي كودكان.
ـ تهيهي فيلم مستند سيستان و بلوچستان براي شركت ايتال كنسولت.
ـ آغاز همكاري با سينماگران، نوشتن فيلمنامه و ديالوگ فيلمنامه.

1339/1960
ـ مجموعه اشعار باغ آينه.
ـ سردبيري ماهنامهي اطلاعات (دو شماره).
ـ تأسيس و سرپرستي ادارهي سمعي و بصري وزارت كشاورزي با همكاري هادي شفائيه و سهراب سپهري.

1340/1961
ـ سردبيري كتاب هفته (24 شمارهي اول)
ـ جدايي از همسر دوم با ترك همه چيز و از آن جمله برگههاي كتاب كوچه.
ـ بازنويسي حماسهي گيل گمش با نثري زيبا و شيوا (كتاب هفته، شمارهي 16، يكشنبه اول بهمن 1340) سازمان چاپ و انتشارات كيهان، تهران.

3 ـ 1962/2 ـ 1341
ـ آشنايي با آيدا (14 فروردين1341).
ـ بازگشت به كتاب هفته.
ـ ترجمهي نمايشنامههاي درخت سيزدهم اثر آندره ژيدوسي زيف و مرگ اثر روبر مِرل.

1343/1964
ـ ازدواج باآيدا در فروردين ماه و اقامت در شيرگاه (مازندران).
ـ مجموعه اشعار آيدا در آينه و لحظهها و هميشه.
ـ گاهنامهي انديشه و هنر ويژهي ا. بامداد به سردبيري و مديريت دكتر ناصر وثوقي.

1344/1965
ـ مجموعهي اشعار آيدا درخت و خنجر و خاطره!
ـ ترجمهي كتاب 81490 اثر آلر شمبون.
ـ تحقيق و گردآوري و تدوين كتاب كوچه (براي سومين بار از نو آغاز ميكند!)

1345/1966
ـ مجموعهي اشعار ققنوس در باران.
ـ هفتهنامهي ادبي و هنري بارو كه بعد از سه شماره با اولتيماتوم وزارت اطلاعاتِ وقت تعطيل ميشود.
ـ شب شعر به دعوت انجمن ايران و آمريكا.

1346/1967
ـ سردبيري قسمت ادبي و فرهنگي هفتهنامهي خوشه.
ترجمهي كتاب قصههاي بابام اثر ارسكين كالدوِل.
ـ عضويت كانون نويسندگان ايران.
ـ شب شعر در كرمانشاه به دعوت دانشجويان.
ـ سخنراني در دانشگاه شيراز.

1347/1968
ـ تحقيق روي غزليات حافظ و تاريخ دورهي حافظ.
ـ نمايشنامهي عروسي خون اثر فدريكو گارسيا لوركا.
ـ ترجمهي غزلغزلهاي سليمان.
ـ شب شعر به دعوت انجمن فرهنگي ايران و آلمان، گوته (خرداد ماه).
ـ شبهاي شعر شعر خوشه به مدت يك هفته از سوي مجلهي خوشه (شهريور ماه).
ـ يادنامهي هفتهي شعر و هنر خوشه.
ـ شب شعر در دانشكده هاي هنرهاي زيبا ـ دانشگاه تهران (دي ماه).

1348/1969
ـ انتشار قصهي منظوم چي شد كه دوستم داشتن، براي كودكان.
ـ تعطيل مجلهي خوشه با اخطار رسمي ساواك.
ـ برگزيدهي شعرهاي احمد شاملو (سازمان نشر كتاب).
ـ مجموعهي اشعار مرثيههاي خاك.

1349/1970
ـ انتشار مجموعهي اشعار شكفتن در مه.
ـ انتشار قصهي ملكهي سايهها براي كودكان.
ـ كارگرداني چند فيلم فولكلوريك براي تلويزيون: پاوه، شهري از سنگ و آنا قليچ داماد ميشود.
ـ ترجمهي تعدادي قصه براي كودكان.

1350/1971
ـ رمان خزه (ترجمهي مجددي از زنگار).
ـ قصهي هفت كلاغون براي كودكان.
ـ ترجمهي كامل پابرهنهها اثر زاهاريا استانكو (ترجمهي مجدد).
ـ دعوت به فرهنگستان زبان ايران براي تحقيق و تدوينِ كتاب كوچه، سه سال.
ـ نگارش نمايشنامهي آنتيگون (ناتمام).
ـ مرگ مادر، 14 اسفند.

1351/1972
ـ اجراي برنامههاي راديويي براي كودكان و نوجوانان.
ـ ضبط صفحات و نوار كاست صداي شاعر در كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، حافظ، مولوي، نيما، خيام، شاملو.
ـ نگارش فيلمنامهي كوتاه حلوا براي زندهها.
ـ ترجمهي تعدادي داستان كوتاه: دماغ، دست به دست، لبخندِ تلخ، زهرخند، افسانههاي كوچك چيني.
ـ شب شعر در انجمن ايران و آمريكا.
ـ تدريس مطالعهي آزمايشگاهي زبان فارسي در دانشگاه صنعتي (سه ترم).
ـ همكاري با روزنمههاي كيهان فرهنگي و آيندگان.
ـ سفر به پاريس (فرانسه) براي معالجهي آرتروز شديد گردن، عمل جراحي روي گردن.

1352/1973
ـ مجموعهي اشعار ابراهيم در آتش.
ـ مجموعهي درها و ديوار بزرگ چين.
ـ شب شعر در مدرسهي عالي علوم اقتصادي و اجتماعي بابلسر.
ـ نگارش فيلمنامهي تخت ابونصر براي تلويزيون.
ـ ترجمهي رمان مرگ كسب و كار من است اثر روبر مرل.
ـ ترجمهي نمايش مفتخورها اثر گرگهي چيكي.
ـ گفتوگوي دانشجويان دانشكدهي ادبيات با شاملو، براي جنگ گام، ناشر كتاب نمونه كه از سوي مقامات دولتي توقيف شد.

1353/1974
ـ ترجمهي مجموعه داستان سربازي از يك دوران سپري شده.
ـ مجموعهي شعرهاي عاشقانهي از هوا و آينهها.

1354/1975
ـ حافظ شيراز.

1355/1976
ـ دعوت دانشگاه بوعلي براي سرپرستي پژوهشكدهي دانشگاه (دو سال).
ـ تهيهي گفتار براي چند فيلم مستند به دعوت وزارت فرهنگ و هنر.
ـ سفر به آمريكا به دعوت مشترك انجمن قلم (Pen Club) و دانشگاه پرينستون براي سخنراني و شعرخواني.
ـ آشنايي با شاعران و نويسندگان از آسياي ميانه و شمال آفريقا از جمله: ياشار كمال، آدونيس، البياتي و وزنيشينسكي.
ـ سخنراني و شعرخواني در دانشگاههاي MIT بوستون، UCLA بركلي.
ـ پيشنهاد دانشگاه كلمبياي نيويورك براي كمك به تدوين كتاب كوچه را نميپذيرد.
ـ ميهمان مدعو فستيوال جهاني شعر در سانفرانسيسكو و آستينِ تگزاس.
ـ شب شعر به دعوت دانشجويان ايراني فيلادلفيا و نيويورك.
ـ بازگشت به ايران.

1356/1977
ـ مجموعهي اشعار دشنه در ديس.
ـ شب شعر در انستيتو گوته.
ـ استعفا از سرپرستي پژوهشكدهي دانشگاه بوعلي.
ـ پايان نگارش بيوگرافيمانندي به نام ميراث كه تنها نسخهي دستنوشته آن را عليرضا ميبدي به امانت بُرد!
ـ ترك ايران به عنوان اعتراض به سياستهاي حاكم.
ـ سفر به آمريكا (اقامت به مدت يك سال).
ـ سخنرانيهايي در دانشگاههاي آمريكا.
ـ برگزيدهي اشعار (انتشارات اميركبير).

1978/ 1357
ـ دعوت براي سردبيري هفتهنامهي ايرانشهر در لندن.
ـ ترك آمريكا.
ـ سفر به انگلستان.
ـ انتشار 12 شماره هفتهنامهي ايرانشهر با مشكلات فراوان.
ـ استعفا (بهعلت اختلافهايي با مدير هفتهنامه).
ـ قصهي دختراي ننهدريا و بارون و قصهي دروازهي بخت بهصورت كتاب كودكان.
ـ از مهتابي به كوچه (مجموعهي مقالات).
ـ بازگشت به ايران (اسفندماه).
ـ كتاب كوچه (دفتر اول آ) ، انتشارات مازيار، قطع وزيري.
ـ عضويت در هيأت دبيران كانون نويسندگان ايران.
ـ نشر مقالاتي در مجلات و روزنامهها.

80 ـ 1979/59 ـ 1358
ـ سردبيري مجلهي هفتگي كتاب جمعه (بعد از 36 شماره به اجبار تعطيل ميشود).
ـ نشر مقالاتي در مجلات و روزنامهها.
ـ مجموعهي اشعار ترانههاي كوچك غربت.
ـ سخنراني در باشگاه ارامنهي تهران.
ـ ترجمهي شهريار كوچولو اثر آنتوان دوسنت اگزوپري در كتاب جمعه.
ـ ترجمهي بگذار سخن بگويم! اثر دوميلا دو چونگارا (با همكاري ع. پاشايي)
ـ شب شعر در انستيتو گوته.
ـ كتاب كوچه ( دفتر دوم آ).
ـ نوار صوتي كاشفان فروتن شوكران با شعر و صداي شاعر.
ـ نوار صوتي و كتاب ترانهي شرقي و اشعار ديگر، ترجمهي شعرهايي از فدريكو گارسيا لوركا.
ـ عضو هيأت پنجنفرهي دبيران كانون نويسندگان ايران (دورهي دوم).

1360/1981
ـ قصهي خروسزري پيرهنپري و يَل و اژدها بهصورت كتاب و نوار كاست براي كودكان.
ـ كتاب كوچه (دفتر سوم آ)، انتشارات مازيار، قطع وزيري، مجموعا 1064 صفحه.
ـ از اين هنگام به بعد با همكاري آيدا روي كتاب كوچه كار ميكنند.
ـ عضو هيأت پنجنفرهي دبيران كانون نويسندگان (دورهي سوم).

1361/1982
ـ ترجمهي هايكو، شعر ژاپني (با ع.پاشايي).
ـ ترجمهي نمايشنامهي نصف شب است ديگر، دكتر شوايتزر! از ژيلبر سِسبرون.
ـ كتاب كوچه (دفتر اول الف)، انتشارات مازيار.

1362/1983
ـ كتاب كوچه (دفتر دوم الف)، انتشارات مازيار.
ـ كتاب و نوار صوتي سياه همچون اعماق آفريقاي خودم؛ ترجمه و اجراي اشعاري از لنگستون هيوز.
ـ كتاب و نوار صوتي سكوت سرشار از ناگفتههاست؛ ترجمهي آزاد و اجراي اشعاري از مارگوت بيگل.
ـ برگزيدهي اشعار (نشر تندر).
ـ كتاب كوچه (دفتر سوم الف)، انتشارات مازيار.
ـ انتشار كتابها متوقف ميشود.

6 ـ 1984/5 ـ 1363
ـ رمان قدرت و افتخار اثر گراهام گرين را با عنوان عيسا ديگر، يهودا ديگر! با مؤخرهي مفصلي بازنويسي ميكند.
ـ گفتوشنودي با احمد شاملو بهكوششِ ناصر حريري.
ـ فيلمنامهي ميراث.

1366/1987
ـ آغاز ترجمهي آزاد دُنِ آرام اثر ميخاييل شوخولف.
ـ انتشار ژاپني كتاب ابراهيم در آتش بهترجمهي شوكويانگا در مجلهي ILCAA (توكيو، مؤسسهي مطالعهي زبانها و فرهنگهاي آسيا و آفريقا).
ـ كتاب و نوار صوتي چيدن سپيدهدم؛ ترجمهي آزاد و اجراي اشعاري از مارگوت بيگل.

1367/1988
ـ سفر به آلمان: ميهمانِ مدعوِ دومين كنگرهي بينالمللي ادبيات، اينترليت 2 تحت عنوان جهانِ سوم: جهانِ ما در ارلانگن آلمان و شهرهاي مجاور.
ـ ديدار با عزيز نسين، دِرِك والكوت، پدرو شيموزه، لورنا گوديسون و ژوكوندا بِلي و ديگر ميهمانان كنگره.
ـ من درد مشتركم، مرا فرياد كن! عنوان سخنراني شاملو در اين كنگره.
ـ شب شعر در كُل لوكيومِ ادبيِ برلين.
ـ سفر به اتريش به دعوت دانشگاه اقتصاد وين و يورو آفريك انستيتو، براي شب شعر و سخنراني.
ـ بازگشت به آلمان و اجراي شب شعر در شهر دانشگاهي گيسن.
ـ سر به سوئد به دعوت انجمن قلم و دانشگاه يوته بوري.
ـ شب شعر در خانهي مردم استكهلم.
ـ ديدار و صرف ناهار با هيأت رييسهي انجمن قلم سوئد.
ـ جلد اول مجموعهي اشعار چاپ آلمان، انتشارات بامداد.
ـ بازگشت به ايران.

1368/1989
ـ جلد دوم مجموعهي اشعار چاپ آلمان، انتشارات بامداد.
ـ اقامت در شهرك دهكدهي خانه، كرج.

1369/1990
ـ سفر به آمريكا: ميهمان مدعو سيرا 90 توسط دانشگاه USLA بركلي.
ـ سخنرانيهاي نگرانيهاي من و مفاهيم رند و رندي در غزل حافظ.
ـ دو شب شعر در USLA بركلي.
ـ شب شعر دانشگاه USLA لوسآنجلس، در رويسهال.
ـ شب شعر و سخنراني در دانشگاههاي شيكاگو، آناربر ميشيگان، كلمبيا، واشنگتن، راتگرز، هاروارد، دالاس و آستين.
ـ عمل جراحي بر (يونيور سيتي هاسپيتال) بوستون روي مهرههاي گردن.
ـ سه شب شعر در بوستون و USLA بركلي به نفع زلزلهزدگان ايران.
ـ نگارش روزنامهي سفر ميمنت اثر ايالات متفرقهي امريق (اوكلند) كاليفرنيا.
ـ عمل جراحي دوم روي مهرههاي گردن (بوستون).
ـ شب شعر در مدرسهي ارامنهي بوستون.
ـ استاد ميهمان براي تدريس يك ترم در دانشگاه بركلي USLA به دانشجويان ايراني (ز، شعر و ادبيات فارسي).
ـ ديدار با پروفسور زاده (بركلي) كاليفرنيا.
ـ دريافت جايزهي Free Expression سازمان حقوق بشر نيويورك Human Rights Watch
ـ نشريهي انديشه، ويژهي شاملو، شمارهي 22، تيرماه 1369، سنهوزه (كاليفرنيا).
ـ بولتن، ويژهي احمد شاملو به آمريكا، تيرماه 1369، انتشارات آغازي نو، بركلي (كاليفرنيا).

1370/1991
ـ شب شعر به نفع آوارگان كرد عراقي در USLA بركلي و USC لوسآنجلس همراه محمود دولتآبادي (قصهخواني) به دعوت انجمن كردها (آمريكا).
ـ مجلهي زمانه: شمارهي اول؛ مختص شاملو (سنهوزه، كاليفرنيا).
ـ بازگشت از آمريكا.
ـ بازگشت به ايران.
ـ ترجمهي شعرهايي از لنگستون هيوز، اوكتاويو پاز (با حسن فياد).
ـ مفاهيم رند و رندي در غزل حافظ، سخنراني شاملو در دانشگاه بركلي، نشر زمانه، چاپ اول، 68 صفحه، فروردينماه 1370، سنهوزه (كاليفرنيا).

1371/1992
ـ مجموعهي اشعار مدايح بيصله، انتشارات آرش، سوئد.
ـ انتشار منتخبي از 42 شعر به زبان ارمني با نام من درد مشتركم در ايروان با ترجمهي نُروان. ناشر: كانون فيلم ارمنستان.
ـ قصههاي كتاب كوچه، جلد اول، انتشارات آرش، سوئد.
ـ كتاب گفت و شنودي با احمد شاملو، ديدگاههاي تازه توسطِ ناصر حريري.
ـ تدوين دوبارهي حرف آ كتاب كوچه بر اساس متدولوژي جديد.
ـ انتشار ترجمهي انگليسي برخي از اشعار شاملو با عنوان Sacred. Words بهوسيلهي عبدي مقبل، ژنو، سوييس.

1372/1993
ـ كتاب گفتگو با احمد شاملو و ... توسط محمد محمدعلي.
ـ مجموعهي جديد همچون كوچهيي بيانتها ترجمهي شعر جهان (با 200 شعر).
ـ ترجمهي مجدد غزلغزلهاي سليمان.
ـ ويرايش و ترجمهي مجدد گيلگمش.
ـ انتشار گزينهي اشعار (انتشارات مرواريد) با انتخاب آيدا.
ـ كتاب كوچه (دفتر چهارم الف)، انتشارات مازيار.

1373/1994
ـ انتشار منتخبي از 19 شعر شاملو به زبان سوئدي و فارسي با نام عشق عموميAllom Fattandec. Karlik در استكهلم سوئد به ترجمهي آذر محلوجيان، انتشارات آرش.
ـ انتشار منتخبي از 19 شعر شاملو به زبان فرانسه و فارسي با نام سرودهاي عشق و اميد Hymenes d amour et d cspoir در فرانسه به ترجمهي پرويز خضرايي.
ـ سفر به سوئد به دعوت ايرانيان مقيم سوئد براي برگزاري شب شعر.
ـ شب شعر در كنسرتوسه به علت بيماري اجرا نميشود.
ـ يك ماه بعد: شب شعر در يوتهبوري.
ـ دو شب شعر در اوسه جيمنازيومِ استكهلم.
ـ از طرف تلويزيون استكهلم با او مصاحبه ميشود.
ـ بازگشت به ايران.
ـ انتشار اجراي جديدي از شعرهاي حافظ، مولوي و نيما يوشيج بهصورت نوار كاست با صداي شاملو.

1374/1995
ـ بهپايانبردن ترجمهي دُنِ آرام. 17/7/1374. شروع به بازخواني و ويراستاري.
ـ كنگرهي بزرگداشت احمد شاملو در تورنتو كانادا، 21 و 22 اكتبر 1995 به سرپرستي انجمن نويسندگان ايراني كانادا.
ـ انتشار منتخبي از 6 شعر به زبان اسپانيايي با نام Auora (بامداد) در مادريد به ترجمهي كلارا خانس شاعر اسپانيايي.

1375/1996
ـ عمل جراحي روي عروق گردن (19 فروردين).
ـ انتشار پريا و قصهي دختراي ننه دريا با صداي شاعر، بهصورت نوار كاست.
ـ عمل جراحي روي عروق پاي راست (اول اسفند).

1376/1997
ـ ساخت يك فيلم مستند يكساعته بهنام احمد شاملو؛ به كارگرداني مسلم منصوري و تهيهكنندگي بهمن و بهروز مقصودلو.
ـ مجموعه اشعار درآستانه.
ـ تكرار عمل جراحي روي عروق پا (اول فروردين).
ـ تكثير مجدد اجراي شعرهاي حافظ، مولوي و نيما يوشيج بهصورت CD با صداي شاملو.
ـ قطع پاي راست از زانو، جمعه 26 ارديبهشت، بيمارستان ايرانمهر.
ـ انتشار دفتر هنر، ويژهي احمد شاملو، سال چهارم، شماره 8، مهر 1376 در آمريكا، صاحب امتياز و سردبير بيژن اسديپور، در NJ، USA.
ـ كتاب كوچه (دفتر پنجم الف)، انتشارات مازيار، قطع وزيري، 1652 صفحه.
ـ دفتر هنر، ويژهي تقي مدرسي و احمد شاملو، سال چهارم، شماره 9، اسفند 1376 در آمريكا، صاحب امتياز و سردبير بيژن اسديپور، در NJ، USA.
ـ در جدال با خاموشي، منتخبِ اشعار، اسفندماه، انتشارات سخن.

1377/1998
ـ بنبستها و ببرهاي عاشق، منتخب اشعار، انتشارات يوشيج ـ ثالث.
ـ كتاب كوچه (دفتر اول ب)، انتشارات مازيار.
ـ منتخبي از 28 شعر شاملو به سوئدي: شعرهاي شبانه.
ـ كتاب كوچه (دفتر دوم و سوم ب)، انتشارات مازيار، قطع وزيري، 2676 صفحه.
ـ كتاب كوچه (آ در يك جلد)، انتشارات مازيار.
ـ سينما و ادبيات در گفتوگو با احمد شاملو و... توسط مسلم منصوري

1378/1999
ـ ترجمهي نمايشنامهي خانهي برناردا آلبا اثر فدريكو گارسيا لوركا، فروردين 1378.
ـ 24/7/1378 چاپ دو جلدي مجموعهي آثار ـ دفتر يكم: شعر بهكوششِ نياز يعقوبشاهي.

1379/2000
ـ ترجمهي نمايشنامهي يرما اثر فدريكو گارسيا لوركا، ارديبهشت 1379.
ـ 18/4/1379 مجموعهي اشعار حديث بيقراري ماهان.
ـ 2/5/1379 درگذشت در بيمارستان ايرانمهر تهران.
ـ 6/5/1379 دفن جنازهي شاعر در گورستان امامزاده طاهر كرج.

افزودن نظر جدید