جـــعـــل به نام «جبهه ملی ایران در اروپا» ادامه دارد

در روزهای اخیر"نامه سرگشاده" ای بدون امضاء و خطاب به "جناب آقای روحانی" با عنوان جعلی «جبهه ملی ایران ـ آمریکا و اروپا» نشر یافته است که اصالت ندارد.

جبهه ملی ایران در باره "انتخابات "  ۹۲ بیانیه ای به تاریخ ۲۰اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ در تهران صادر کرد که در آن تصریح شده است:

«اینک، در شرایطی که جامعه با نابسامانی ها، نارسایی ها در عرصه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و پیامدهای نگران کننده آنها روبرو است، با توجه به آنکه رابطه ی تنگاتنگی میان روند تحولات داخلی و روابط بین المللی وجود دارد، بی شک چگونگی برگذاری انتخابات و فرآیند آن، وقتی می تواند در برونرفت از تنگناها و بن بستهای موجود اثر گذار باشد که در فضای باز سیاسی، از جمله با آزادی همه زندانیان سیاسی، عقیدتی، و مطبوعاتی از یک سو و مشارکت سایر آگاهان و فعالان سیاسی باورمند به ارزشهای ملی و آزادی های بنیادین و حقوق بشری، صورت گیرد. 

جبهه ملی ایران در راستای پایبندی خود به آزادی، مردم سالاری، حقوق بشر و حکومت قانون، از هر روندی که منتهی به خروج کشور از تنگناها و بن بست های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی موجود شود و همچنین تحقق بخش رفاه عمومی، آزادیهای بنیادین، توسعه اقتصادی پایدار، اعتلای علمی و فرهنگی، پیشرفت اجتماعی و احراز و ارتقای جایگاه شایسته ایران در صحنه بین المللی و حضور و شرکت موثر در تصمیم گیریهای منطقه ای و جهانی باشد قویا ارج می نهد. ولی در حال حاضر، با توجه به شرایط حاکم بر انتخابات، از هیچ نامزدی پشتیبانی نمیکند. باشد که در این آزمایش سیاسی- اجتماعی پیش رو، خردمندی، واقع نگری و جهان بینی رهنما و رهنمون دست اندرکاران باشد.»

اکنون می بینیم که با وجود اطلاع از این بیانیه، عده ای  در یک به اصطلاح "نامه سرگشاده" ی تبریک به آقای روحانی با غصب نام جبهه ملی وبدون توجه به متن بیانیه ی جبهه ملی ایران در تهران که از هیچ نامزدی پشتیبانی نکرده است، و با جعل نام جبهه ملی ایران به نفع آقای روحانی اعلام موضع کرده و بدون امضاء هیچ فرد مسئولی به او تبریک گفته اند.

بسیاری از هموطنان گرامی خود نیز می توانند دریابند که لحن انشاء این به اصطلاح "نامه سرگشاده" که تشابه زیادی با لحن، واژگان خاص و ادبیات کارگزاران و تدارکچیان جمهوری اسلامی دارد به وضوح با افکار و نحوه ی بیان اعضای جبهه ملی ایران و هواداران مصدق و ملیون ایران بیگانه است.

سازمانهای جبهه ملی ایران در اروپا که خود نیز در نیمه ی اول خردادماه با انتشار بیانیه ی مبسوطی درباره ی "انتخابات" عوامفریبانه ی اخیر دلایل بی ارزش بودن آن را توضیح داده است، ضمن محکوم کردن این نامه جعلی به نام جبهه ملی ایران، وظیفه ملی خود می دانند تا برای جلوگیری از خدشه دارشدن نام جبهه ملی ایران و گمراهی هم میهنان عزیز این نوع اعمال مشکوک دشمنان و توطئه گران را افشاء کرده، اجازه ندهند افراد ناشناسی از نام جبهه ملی ایران برای مقاصد مشکوک خود سوء استفاده کنند.

۳۰خرداد ماه ۱۳۹۲

سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا

دکتر علی راسخ افشار، دکتر پرویز داورپناه، علی شاکری زند، مهندس مهدی مقدس زاده

افزودن نظر جدید