تسلیت بە رفیق علی واحدی

 

رفیق علی واحدی عزیز وارجمند، خبردرگذشت همسرورفیق عزیز شما، احترام عزیز، کە دەها سال صمیمانە با وجود تمام مشکلاتی کە فعالان کارگری با آن مواجە هستند، باصمیمت، مهربانی، گذشت وفداکاری و تحمل مرارت های بسیار چون یک هم رزم در کنار شما ماند و در مقابل فشارها و ناملایمات متعدد پایداری کرد و دوش بە دوش شما برای بهبود شرایط زندگی طبقە کارگر رزمید، ما را کە خاطرات خوشی ازاین زن فداکارداریم، براستی داغدار کرد.

 ما درگذشت احترام عزیز، کە حکم رفیق را برای ما داشت بە شما و فرزندان دلبنتان صمیمانە تسلیت می گوییم وخود را درغم  شما عمیقا شریک میدانیم. احترام رفت ولی خاطرە فداکاریها و محبتهای وی همچنان نزد ما زندە خواهد ماند و ما هموارە از وی بە نیکی یاد خواهیم کرد، چرا کە چیزی جز نیکی ازاین زن کە وجودش مملو ازعشق وعاطفە بە مردم و کارگران بود ندیدیم.

 

 


بخش: 

افزودن نظر جدید