بنام سعادت ملت ایران

روند توسعه مترقیانه تمدن بشری معطوف به نیل آزادی برای کلیه ابناء بشر بوده است. حصول این مقصود متجلی در ارزشهای جهانشمول وقت چون آزادی، حقوق بشر، دموکراسی و حکومت قانون فرآوردِ قرنها تلاش و تکاپوی فکری نواندیشان و متفکران از یک سو و جنبش ها، نهضت ها و انقلاب های اجتماعی-سیاسی از سوی دیگر بوده است. بی شک ارزشهای جهانشمول مورد بحث به ویژه حقوق بشر و آزادیهای اساسی، مندرج در منشور ملل متحد مورد تایید و پذیرفته شده از سوی 194 کشور عضو- غیر قابل تفکیک و تقسیم به  تبعه های مختلف عقیدتی چون هندوئیسم، مسیحی ایسم، بودائیسم، شینتوئیسم، جنییسم ، یهودیسم و غیره می باشد. و از طرف دیگر برخوردهای گزینشی با ارزشهای مزبور و یا سوء استفاده از آنها نیز به هیچ وجه خلل و کاستی به اعتبار، ضرورت و نیازمندیهای جامعه بشری بدانها [وارد] نخواهد داشت. به ویژه آنکه در راه  تحقق این ارزشها، انسانهای مبارز بسیاری نقد جان باخته و می بازند. بهمین جهت در برخی از کشورها تاریخ رویداد چنین نهضت ها و یا جنبشهای مردمی را بنام روز ملی، آزادی، استقلال و یا عناوین دیگر گرامی داشته و ارج می نهند.

اما در جوامعی که در گذر تاریخ خود با دو پدیده استعمار و استبداد در تعارض و دست به گریبان بوده اند، جنبش ها و نهضت های مردمی برای نیل به آزادی با وجود پیروزیهای اولیه به دلایلی با نافرجامیهایی از لحاظ سیاسی و اجتماعی روبرو بوده است. بهمین جهت بزرگداشت و یادبودهای این جنبش ها با عناوین متفاوتی رقم خورده است. چنانکه مجاهدینی که در انقلاب مشروطیت برای نیل به آزادی، عدالت خواهی و حکومت قانون نقد جان باختند و یا مبارزانی که در نهضت ملی کردن صنعت نفت برای آزادی، رنسانس سیاسی، استقرار ارزشهای دموکراتیک، توسعه اقتصادی و تصحیح قانون اساسی در سی ام تیر جان سپردند و بالاخره مجاهدانی که در راه دفاع از استقلال و تمامیت ارضی ایران جان باختند و دیگر جانسپاران راه آزادی در سالهای اخیر همه و همه نه تنها جامعه آینده خود را از لحاظ پویایی و دینامیسم اجتماعی-سیاسی بارور ساختند بلکه بعنوان قلب تپنده تاریخ چون الگویی رهنما و رهنمون نسل های آینده از جهت پیگیری و تحقق آزادیهای اساسی بوده اند.

از آنجاییکه قیام سی ام تیر از لحاظ بعد زمانی حد واسط بین انقلاب مشروطیت و جنبشهای جاری جامعه ایران می باشد و از سوی دیگر شصت و یک سال پیش مجلس شورای ملی وقت به اتفاق آرا قیام سی ام تیر ماه 1331 را بعنوان قیام مقدس ملی اعلام داشت، لذا بایسته است که با این روز تاریخی بعنوان گرانیگاهی برای بزرگداشت و یاد بود تمامی شهدا و جان باختگان  راه آزادی تلقی و برخورد گردد. بهمین جهت جبهه ملی ایران در پی بزرگداشت این روز تاریخی به یاد و خاطره تمامی شهدا و مبارزان راه آزادی، در انتظار این است که نظر با توجه به یکی از اولین و مهمترین درخواستهای بیش از 18 میلیون رای دهنده دائر به آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی، هرچه زودتر اقدامات عاجل در این مورد صورت گیرد که بی شک اثرات خاص خود را در تعاملات خارجی در پی خواهد داشت و باشد که واقع نگری و هوشمندی سیاسی راهبرد و راهگشای مشکلات و بن بستهای موجود در پیش باشد.

 

          هرمیداس باوند  

           24 تیرماه 1392

 

افزودن نظر جدید