امضای نامه به اوباما، حمایت از حکومت ایران نیست

در پی ارسال نامه ای از سوی زندانیان سیاسی، به رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، در برخی از محافل سیاسی و مدنی درداخل و خارج از ایران از مضمون این نامه برداشت های متفاوتی شده است،برخی از منتقدین این نامه امضای آن را حمایت تلویحی از دولت جدید تداعی کرده اند.
آقای کبودوند با ارسال پیامی کوتاه از زندان اوین در توضیح امضای نامه فوق چنین اظهار داشته است:

«امضای نامه مذکور صرفاً از جنبه حقوق بشری ،با درخواست از ایالات متحده جهت مذاکره با دولت ایران و هدفی بشردوستانه به منظور پایان دادن به تحریم های اقتصادی و کاهش فشار ویرانگر ناشی از آن که بر دوش مردم ایران سنگینی می کند ،بوده است. لذا به هیچ وجه با هدف تایید فرایند انتخابات و مشروعیت فعالیت های دولت و حکومت موردنظر نبوده و نمی باشد» .

با توجه به مراتب فوق هرگونه برداشت سیاسی از نامه یادشده مبتنی بر حمایت از دولت جمهوری اسلامی و فعالیت های ضد حقوق بشری آن نادرست می باشد و از سوی آقای کبودوند رد می گردد.
سازمان حقوق بشر کردستان
جمعه ۱ شهریور ۱۳۹۲
۲۳ اوت ۲۰۱۳

افزودن نظر جدید