در امید بە روندی دیگر

بالاخرە بعد از بیشتر از دو دهە جنگ افروزی های بعضی از کشورهای غربی و به ویژە آمریکا و حملە بە کشورهای مختلف برای حل مشکلات آنان، ظاهرا نوع روند رویدادهای بین المللی حول و حوش موضوع سوریە، پروسە دیگری را بە نمایش می گذارد، پروسەای کە در آن در مقایسە با گذشتە چند نکتە به وضوح متفاوت تر می نماید:

ـ جنگ، دیگر نە نقطە اتکای اصلی عمل، بلکە در بهترین حالت وسیلەای برای فشار دیپلماتیک؛

ـ نیروی نظامی، دیگر نە بە عنوان تنها وسیلە حل مشکلات، بلکە بە عنوان یکی از فاکتورها؛

ـ باز شدن میدان برای معاملە و مذاکرە قدرت های بزرگ رقیب در جهت حل مشکلات؛

ـ شکستە شدن صف کشورهای مشتاق جنگ به ویژە در میان غربی ها؛

ـ و سرانجام اثبات این کە روندهای دیپلماتیک می توانند نتیجە داشتە باشند (هر چند نە بە شیوەای چندان دامنە دار، اما خطیر و لااقل مقطعی)، اگر ارادە و عقل سلیمی موجود باشد.

با توجە بە انبار شدن سلاح های مرگ بار شیمیائی در سوریە و وجود همین سلاح ها بە اضافە سلاح های اتمی در اسرائیل، و نیز توان نظامی روسیە و ایران، و وجود گروه های تندرو اسلامی در سوریە کە معلوم نبود در صورت بروز حملە کشورهای خارجی بە این کشور چە سرنوشتی در انتظار کل منطقە بود، توقف موقتی احتمال حملە می تواند موفقیت بزرگی ارزیابی شود.

اما مورد سوریە تنها مورد موجود برای اثبات حضور روند دیگری نیست. در کنار تمام این مسائل، باید بە موردی دیگر اشارە کرد کە می تواند فاکتور مثبت دیگری را بە این پروسە نوین اضافە کند کە آن نیز همانا شتاب گرفتن نسبی تلاش های طرف ایرانی و آمریکائی برای نزدیک شدن بە راە حل سیاسی برای موضوعات مطروحە در میان این دو کشور است.

همە بە احتمال زیاد سخنان باراک اوباما در بارە مبادلە پیام با حسن روحانی را شنیدەایم. اینکە علی رغم تاکید اوباما بر فشارهای نظامی، اما ایشان بە راە حل سیاسی هنوز امیدوار است، و نیز آمادگی طرف ایرانی برای حل مشکلات در میان مدت، و تسری دادن عقلانیت اعتدال و میانە روی بە بینش سیاست خارجی از جملە.

اگر مورد تفاهمات نسبی سیاسی میان کشورهای رقیب در مورد سوریە را با پدیدە مثبت مطرح شدە در مورد ایران و آمریکا در کنار هم بچینیم، به وضوح تصویر واضح تری از آنچە در شرف وقوع است را بدست می آوریم، کە آن نیز همانا وجود ارادە در همە طرفین درگیر برای پیدا کردن راە حل سیاسی برای مشکلات منطقە و مشکلات مابین خود است.

البتە باید محتاط بود و نباید از همین حالا پیشروی کل روند را قطعی ارزیابی کرد، اما شروع یک گفتمان جدید و دیپلماسی نسبتا فعال از طرف بازیگران مختلف کە به وضوح قضیە جنگ را بە عقب راندە است و نگاە سیاسی در ایران را بە فاز دیگری نزدیک کردە است، می توانند نشانەهائی از شروع روند دیگری باشند کە بە وضوح متفاوت از آنچە هست، خواهد بود. شروعی کە می تواند معنای بزرگی داشتە باشد.

راە طولانی ای در پیش است. نمی شود مشکلات را یک شبە حل کرد، اما از طرف دیگر از طرق نظامی نیز میسر نیست. دیپلماسی، صحنە بدە بستان است، و کشورهای جهان در شرایطی هستند کە چارەای جز پذیرفتن تعامل با هم را ندارند.

در بر شمردن دلایل وقوع جنگ جهانی اول، گفتە می شود کە یکی از دلایل آن ظهور قدرت های جدید بود. بە معنائی دیگر بە هم خوردن تعادل قوای سیاسی در سطح اروپا (ظهور آلمان و ایتالیا). پس به هم خوردن تعادل قوا می تواند باعث ظهور جنگ شود، و در شرایط کنونی جهان با پا بە میدان گذاشتن قدرت های دیگر و عصبانیت قدرت های موجود، می توان انتظار جنگ دیگری را البتە نە بە معنای جهانی آن داشت، اما برخورد منطقی با به هم خوردن تعادلات قدرت چنان کە همە بتوانند در آن احساس برد کنند، می تواند همە را از یافتەهای نوین در شرایط تازە بهرەمند کند.

باشد شیوە برخورد با شرایط جدید همیشە با خود عقلانیت را بە همراە داشتە باشد! 

بخش: 

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

با سلام

بسر عقل آمدن سرمایه داری و دوری از جنگ بعید نیست , اما هنوز نه !
جنگ در شرایط بحران اقتصادی فراگیر ، در دسترس ترین گزینه ها برای ایشان است .
مگر نه اینکه در همین لحظه ها که در حال سپری شدن هستند ، جنگی تمام قد در سوریه جریان دارد !؟
جنگ بین الدولی ظاهرا تحت پوشش در حال انجام است ، عرصه ها و عمق بحران اقتصادی که گسترده تر و بیشتر شود ، جلوه های اقتصاد سیاسی بیشتر میشود و از بارزترین آنها جنگهای "بین الدول" که با تسامح "بین الملل" خوانده میشود !
الان بخشی از مردم سوریه با دولت سوریه در جنگی داخلی با تمام قدرت درگیر هستند ، چرا که کاربرد سلاحهای شیمیایی فارغ از اینکه کدامیک از طرفین استفاده کرده باشند ، نشانه ای از شدت و حدت این جنگ است . از طرفین درگیر نیز بنا به منافع ملی و جهانی ، دیگر کشورها و جریانات ، با امکاناتی مطابق شرایط ، حمایت میکنند !
کاملا مشخص و معلوم است که در این رابطه دسته بندی های جهانی ، منطقه ای و داخلی شکل گرفته است . اینکه کدام منافع و مصالحی امریکا را فعلا از اقدام فوری نظامی علیه دولت سوریه بازداشته ، در آینده ای نزدیک معلوم خواهد شد ، اما آنچه که مشخص است ، افکار عمومی منطقه و یا جهانی نیست ، چرا که نمونه های بیشمار مداخلات نظامی امریکا و متحدانش علیه دولت های دیگر در طول زمان تا همین اواخر وجود داشته و دارد که کمتر میتوان احساس کرد اگر جایی مانند سوریه اقدامی رسمی نمیکند ناشی از "فشار افکار عمومی" باشد ، مگر در نمونه های قبلی از این "فشار " خبری نبوده است !؟
عرصه فعالیت کارخانجات اسلحه سازی اگر میخواست تحت "فشار افکار عمومی" محدود و یا حذف شود ، ابتدا میبایستی اخباری دال بر ورشکستگی و تعطیلی آنها به گوش میرسید تا سپس انتظار ورشکستگی افکار جنگ طلبانه و خاموش شدن صدای طبل و شیپور جنگ را میداشتیم و میشنیدیم !
متاسفانه هیچکدام از آن کارخانجات بزرگ و سودآور اسلحه سازی و تولید جنگ افزار ، نه ورشکست شده اند و نه دچار بحران های حاد ، بلکه کارکردی ضروری تر یافته اند برای جبران کاستی های سایر بخش های بظاهر لطیف تر جهان سرمایه !
آینده ای نه چندان دور ، نشان میدهد که وقتی رئیس جمهوری امریکا به اصطلاح "آبروی سیاسی" خود را گرو میگذارد و میگوید رژیم سوریه شایستگی حکومت بر مردم سوریه را ندارد ، ریشه اش در خاک کدامین منافع عظیم اقتصادی قرار دارد ، و البته اراده قدرتمندترین سمبل جهان سرمایه ، در وقت مقتضی ، اجرایی خواهد شد ، حتی اگر با منافع ملی برخی اجزاء دیگر آن سیستم همخوانی نداشته باشد و یا با ذائقه ما جور نباشد ، مگر پیش از این ، غیر از این بوده است !
............
نکته قابل توجه اینکه هر جا جمهوری اسلامی حضور یابد ، پیگیر منافعی باشد ، با چنگ و دندان حافظ آن موقعیت باشد ، علیرغم ظاهر فریبندهء " ضد آمریکایی - ضد امپریالیستی " که ارائه میدهد ، جز سختی و مشقت و نکبت و بدبختی و فلاکت ، ارمغانی نخواهد آورد !
هر کس نداند ، ما ایرانیان که میدانیم ، هر کس نداند ما اپوزیسیون که میدانیم ، هر کس نداند چپ ها که میدانند ، هر کس نداند رهبران "اکثریت" که میدانند ، شک دارید ، از "حزب توده ایران " بپرسید !!
.......
به مردم سوریه رحم کنیم و نگذاریم در دام فریبکاریهای بین المللی جمهوری اسلامی گرفتار شوند و تجربه تلخ ایرانیان را تکرار کنند !
حکومت سوریه عدم شایستگی اش برای برقراری و تداوم سعادت مردم سوریه را فقط با پیوستگی اش با جمهوری اسلامی به اثبات میرساند ، باقی دلایل بماند !
به صرف ضد اسرائیلی بودن و ضد امریکایی بودن ، به پشتیبانی کسی یا جریانی با حکومتی پرداختن ، دامگهی ست هولناک که چپ ایران برای درک آن تاوان سنگینی پرداخته است !
حداقلش این است که هر حکومت پایبند به اصول و فرهنگ متعارف سرمایه داری ، هم برای ایران و هم برای سوریه ، مناسبتر و معقولانه تر است تا جمهوری اسلامی و هم پیمانِ باصطلاح "ضد اسرائیلی- ضدامپریالیست " در سوریه !
.........
سختی و درشتی تجربه ما ایرانیان و بخصوص چپ ایران ، از فریب بزرگی که خوردیم ، حتی فرصت افسوس خوردن هم به ما نداده است !
از روند مشابه سازی سرنوشت مردم سوریه به سرنوشت مردم ایران دوری کنیم و بلکه جلوگیری کنیم که این "سیاست" از با تجربه هایی مانند ما سزاوارتر است !

با سلام
متاسفانه خط اول مطلب ارسالی من دارای نقص درهم تنیدگی دو کلمه و جا افتادن کلمه ای دیگر است و بدینگونه اصلاح میشود :
بسر عقل آمدن سرمایه داری و دوری از جنگ بعید نیست , اما هنوز نه !

سلام -انجمادفکری دهه 1350هنوزازافکارچپ مازدوه نشده تحلیلگران دنیای سرمایه داری که که درروسیه.انگلیس.آلمان.فرانسه.وآمریکایی که بزرکترین نیروی کارگری وسازمانهاواحزاب رادرخودجاداده اندودرضمن بزرگترین آکادمی هاوتحصیلات سیاسی درآنجاجاخوش کرده اندماازنظرات آنان بی خبرونشسته ایم مسایل خاورمیانه وجهان راحل وفصل میکنیم.من ومادراین 35سال به تعبیررسانه های دولت خرده بروژاوضدامپریالیست محترم اسلامی که همیشه گفته ومیگویداقتصادغرب وامریکادرحال فروپاشی است به آن استنادکرده وتجزیه وتحلیل میکنم ومیکنیم.سرخودرابه برف کرده و35سال جنایت وپروژه های همکاری ایران وغرب رانمیبینیم.مثلی است میگویدموچه ایی راآب میبردوفریادمیکرددنیاراآب میبردفردی رهگذرمیشنودوبانگشت مورچه رابرمیداردومیگویددنیا آبن نمیبردتوراآب میبرد.یارانه به مردم داده میشودبعضی هابه به وچه چه میکندکه رژیم مردمی شد.خاتمی میگویدگفتگوی تمدنهادردمادرمان میشود.روحانی کاندیدمیشودویک شعارمیدهددرصف اول رای میایستیم وعکسمان رابه دنیامخابره میکنیم تاهمه رای دهند.دوستان مسئله استعماردردنیای امروزوروش آن عوض شده اگرکشورهای غربی نخواهندآب ازآب تکان نمیخورد.ازشعار50سال پیش بپرهیزیدومردم ومبارزه سالم آنان رامنحرف نکنید.مردم دنبال حقوق مدنی خودهستند.اکنون زمان برقراری حکومت کمونیستی نیست.تاریخ مصرف آن تمام شده ازخواب بیدارشوید.مادربرابراروپاوجهان سرمایه داری درابتدای راهیم.هنوزسندیکا.اتحادیه.قانون حمایت ازکودکان کارومدرسه به زبان مادری.روزنامه آزاد.انترنت وماهواره.صنعت مستقل.برابری زنان.احزاب.قانون .کشاورزی مستقل.حقوق دان آزاد.ووو...نداریم.ازکجامیدانیدجنگ درسوریه جنگ روس وغرب برای عبورلوله گازقطروعربستان دربرابرلوله های گازروس نیست.ازکجامیدانیدکه بیداری عربی ولودرلفافه اسلامی جنگ اقتصادی ومنحرف کردن مبارزات عربهاتنش اقصادترکیه وغرب برای کسب بازارنیست.ازکجامیدانیدکه همین دستگاههای انرژی هسته ایی ایران برای آلوده کردن محیط زیست منطقه توسط حکمان نادان جمهوری اسلامی توسط غرب دربرابرقتل عام روشنفکران دوران انقلاب به ایران داده نشده است.میدانم که سانسورچی کارآنلاین بخاطراسمم تورک اوغلی این نوشته رادردیدعموم نخواهدگذاشت مینوسم لاقل وشایدوجدان اوبیدارشود.