دعوت به ارائه مقاله به کنفرانس

در راستای پيشبرد پروژه شکل‌دهی تشکل یزرگ چپ، اولين کنفرانس حضوری در روزهای ٣٠ توامبر و اول دسامبر 2013 برگزار خواهد شد. کنفرانس برای دو روز تدارک ديده شده است و دو موضوع زير در دستور کار آن قرار دارد:

موضوع اول: کدام چپ؟ کدام سوسياليسم؟

موضوع دوم: کدام حزب یا تشکیلات؟

يک روز و نیم به موضوع اول اختصاص دارد و نیم روز به موضوع دوم. اطلاعات بيشتر در مورد کنفرانس بعدا منتشر خواهد شد.  

هدف از برگزاری کنفرانس بطور مشخص بحث حول پرسش زیر است: شکل گیری تشکل یزرگ  چپ مستلزم «تبیین پایه های نظری، برنامه ای و تشکیلاتی» است. پایه های نظری، برنامه ای و تشکیلاتی این تشکل در خطوط اصلی شامل چه موضوعات و مباحثی است؟ کدام پرسش ها باید پاسخ یابند تا این پایه ها تبیین شوند؟  

از شما به عنوان فعال در این پروژه وحدت و یا صاحب نظر در مسائل چپ درخواست می شود که در بحث های کنفرانس پيرامون موضوع گفته شده شرکت کرده و ديدگاه اتان را با حاضرين در کنفرانس در ميان بگذاريد. شرط شرکت در کنفرانس به عنوان سخنران، ارائه مقاله است . مقاله بايد حداکثر تا آخر ماه اکتبر در اختيار گروه کار نظری ـ برنامه ای قرار گيرد. تمامی مقالات دريافتی در سايت وحدت منتشر خواهند شد. کوشش شود حجم مقاله از ٦ صفحه A4 تجاوز نکند. با توجه به محدويت زمانی و تعداد سخنرانان در کنفرانس، گروه کار  از ميان نویسندگان مقالات دريافتی دست به انتخاب خواهد زد.

 

آدرس ارسال مقالات :

dialogchap@gmail.com

گروه کار نظری ـ برنامه ای

پروژه شکل‌دهی تشکل یزرگ چپ

8 مهر 1392 – 30 سپتامبر 2013

 

افزودن نظر جدید