جلسه پالتاکی پيرامون مبانی نظری – سیاسی تشکل چپ، کدام چپ؟ کدام سوسیالیسم؟

بدین وسیله به اطلاع اعضای سه سازمان و فعالین کنشگر مشارکت کننده در پروژه شکل دهی تشکل بزرگ چپ و دیگر علاقه مندان می رسانیم که دومین جلسه پالتاکی تدارک کنفرانس نوامبر بر گزار می شود.

 در این جلسه و جلسه دیگری که در همین زمینه  حدود یک ماه دیگر برگزار می شود، فقط دو نفر برای شروع بحث، سخن خواهند گفت و نظرات خود را به بحث خواهند گذاشت. بدین طریق، وقت کافی در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد تا موضوعات مبانی نظری سیاسی تشکل چپ که هدف این مرحله از بحث هاست ، مورد طرح و گفتگو قرار بگیرند.

شرکت کنندگان:  شیدان وثیق و  نادر عصاره

  زمان : یکشنبه 13 اکتبر 2013

از ساعت : 21:30 تا 01:30 به وقت تهران 

              19:00 تا 23:00 بوقت اروپا

             11:00 تا  15:00به وقت شرق امریکا


  اعضای سازمانها و کنشگران مشارکت کننده، اطلاعات لازم برای ورود به  اتاق پالتاکی را از طریق ارتباط خود دریافت می کنند.

علاقه مندان به شرکت در جلسه پالتاکی 13 اکتبر که هنوز در ارتباط با پروژه وحدت قرار ندارند، برای دریافت اطلاعات مربوط به شرکت در جلسه، می توانند از طریق آدرس ایمیل زیر تماس بگیرند: tamas@vahdatechap.info


گروه کار نظری ـ برنامه ای پروژه شکل‌دهی تشکل یزرگ چپ

سه شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۲ - ۸ اکتبر ۲۰۱۳

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

سلام-اگرنظرمن راچاپ نکنیدناراحت نمیشوم چون نمیتوان تنهاازحکومت اسلامی یا شاهنشاهی پهلوی توقع سانسورکرد.افکارمنجمدوعقب مانده ها نظردیگران رانمیتواندتحمل کند.علاوه برآن مگرمیتوان ازاستالین.هیتلر.پینوشه.انورسادات وخامنه ایی وو..پیروان فکری آنان توقع داشت که به نظرمردم احترام گذارند.تنهاسرگرمی وانحراف کردن جوانانی که چندکتاب خوانده !شده کاریک عده تااینکه خودوآن جوانان رامشغول کرده ودرهنگام خطرخودفلنگ وببندندوخانواده هارا به عزانشانند.اگرفرداشوروی برادربزرگ ویایکی مثل آن پیدانشودکه هرچه بگویداطاعت امرشود. اگردرتشکیلات افرادپان ایرانیستی دستورمطالعه کتاب هایی ازورجاوند.احمدکسروی.محمودافشار.پزشکیان. الموتی.راندهد.اگرنژادپرستان بدترازفاشیست پان فارسیسم برگرده این متحدین حاکم نشود.اگرکسانی پیدانشودکه ازحرکت خمینی هابعنوان خرده بروژواوضدامپریالیست حمایت جانانه نکند.اگربرای ایجادآرامش برای تحقق سوسیالیسم.خلق مسلمان آذربایجان رادرلودادن وسرکوب کردن حمایت نکند.اگردرلودادن مجاهدین باحکومت تز همکاری ندهد.اگرکسی فردانیایددرتلویزیون بی بی سی.ووآ.ازحرکت یارانه احمدی نژادحمایت نکند.اگرکسی پیدانشودتادرانگلیس درصف رای دادن ظاهرنشودتامردم رابه رای دادن تشویق نکند.اگرفرداخودشان انگلیس وآمریکاوآلمان.ترکیه.فرانسه راامپریالیسم معرفی نکندوخودشان به دامن آن برای گرفتن مدارک دکترا گرفتن نرود.وووو...خوب است.ولی من نظردیگری دارم ملت های درون دیکتاتوری ایران بایدتشکل های چپ سنتی تشکیل دهندحال این چپ هاسوسیالیست.سوسیال دموکرات.ویادرآن چه که خوددوست دارندوبه فکرملت خودباشند.عرب ها.کردهاوترک هابرای خودشان وملت خودشان چاه بکنندوباطناب شماهاواردچاه نشوند.این کشتی ایران وسازمانهای منحرف آن غرق میشوندوالاخودشان که هیچ ملت خودرانیزغرق خواهندکرد.