٣٠ ملیون انسان در جهان همچنان بردە هستند!

بنا بر گزارشی کە در ١٨ اکتبر ٢٠١٣، بە نقل از خبر گزاری ( ان ت ب ) درروزنامە نروژی،( اخبار روز) منتشر شدە است، هنوز بردگی بطور کلی از جهان رخت بر نبستە و در تعدادی از کشورهای جهان ٣٠ ملیون بردە وجود دارد.

بنا برگزارش مذکور حدود نیمی از این ٣٠ ملیون بردە، درهندوستان بە سرمی برند ونیم دیگرآنها درکشورهای، موریتانی، چین، تایلند، پاکستان، میانمار، روسیە، نیجریە، اتیوپی، کنگو وبنگلادش، بصورت بردە درتجارت سکس، خانە داری وکارهای بدنی سنگین ومشقت باردیگر، بە صورت بردە بە کارگرفتە می شوند. دراین گزارش گفتە شدە کە وضعیت درموریتانی ازسایر نقاط مورد اشارە وخیمتروگستردە تراست، زیرا ٤% از کل جمعیت این کشور روزگارشان را با بردگی سرمی کنند.

کار آنلاین

منبع مورد استفادە"

Dagsavisen

افزودن نظر جدید