تبعیض بر افغانها حتی در ورزش

میلیونها مردم ستمدیده افغانستان بر اثر جنگهای داخلی در اوایل دهه ۸۰  میلادی ناچار وطن خویش را ترک کردند.

واکثریت آنان بویژه آنانکه فاقد امکانات مالی بودند به کشورهای همسایه  ایران یا ‍پاکستان پناه آوردند، اقوام وابسته به ‍‍پشتونها و پیروان مذهب  تسنن به پاکستان پناهنده شدند و فارسی زبانان و پیروان مذهب تشیع برای زندگی بهتر به ایران پناه آوردند.

اما در این دو کشور شرایط زندگی شان در این سالها توام با درد و رنج ، محرومیت و اشتغال بکارهای شاق و سخت بوده است و از امکانات بهداشتی و آموزشی محروم بوده اند ، سال گذشته ده ها نفر از مردم قوم هزاره در پاکستان براثر تعصبات مذهبی و قومی بقتل رسیدند و قانون هیچ حمایتی از آنان بعمل نیاورد جمهوری اسلامی در آغاز سلطه خویش برای کسب وجهه و اعتبار در جهان اسلام با شعاری عوامفریبانه اعلام کرد که اسلام مرز ندارد، اما پس از برپائی حاکمیت مجاهدین در افغانستان بتدریج بدرفتاری با افغانها افزونتر شد و محدودیتهائی برای تجدید اقامت آنان ایجاد کردند در این سالها در برخی  از استانها از ثبت نام کودکان افغان در مدارس خوداری کردند و حتی در بعضی از پارکها از ورود افغانها جلوگیری کردند. افغانها در این سالها همواره زندگی مملو از محرومیت ، ناامیدی از آینده و هراس از اخراج را از سر می گذرانند.

افزون بر تبعیض های آشکاری که در مورد آموزش نوباوگان افغان اعمال می شود اکنون این تبعیض و محرومیت ها در ورزش نیز اعمال می شود، سامان کبیری متولد مازندران که پدرش افغان و مادرش ایرانی است سال گذشته بعنوان تیم ملی نوجوانان در مسابقات جهانی کشتی قزاقستان شرکت کرده بود و امسال نیز احتمال داشت که به عضویت تیم ملی جوانان در آید اما بعلت اینکه پدرش افغان است از شرکت در مسابقات جلوگیری کردند، این جوان بااستعداد را از شرکت در مسابقات محروم کردند جمهوری اسلامی همواره خود را بمثابه مدافع مسلمانان و مستضعفان جهان معرفی میکند اما عملکرد این نظام بویژه در رفتار با افغانها بخوبی نشانگر عوامفریبی و ریاکاری این نظام است.

باوجود اینکه چندین فوتبالیست که مادران شان اروپائی و امریکائی ومسیحی هستند عضو تیم ملی فوتبال بوده و یا هستند اما سامان کبیری که پدر و مادرش مسلمان بوده و متولد ایران است از شرکت در مسابقات کشتی محروم شده است .محروم کردن یک جوان را از مسابقات بعلت اینکه پدرش افغان است، فقط با نظام های نژادپرست مانند افریقای جنوبی در زمان نظام آپارتاید قابل مقایسه است.

یداله بلدی - هامبورگ

بخش: 

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

سلام-من نمیدانم قسم حضرت عباس راقبول کنم یادم خروس را؟ازیک طرف فریادبیکاری جوانان رافریادپیراهن عثمان کرده ایدازطرف دیگرهم سنگ افغانی هارابه سینه زده ازطرف دیگردهم مدافع مظلومیت افغانی هاکه میلیون میلیون وارداین کشورمیشوند.شده اید.من نمیگویم نبایدمهاجران را ازآموزش محروم کرد.شمادردنیایک کشورنمونه بیاوریدکه اتباع دیگرکشورها این چنین وهمچون هجوم محودافغان هستی یک کشوررابتاراج ببرند.6 میلیون افغانی اشتغال راباارزان فروشی کارخوداشتغال درسوپرمارکت ها. سنگ بری ها.بنایی.باغبانی .نهگبانی.شهرداری ها وو..تصرف کرده اند. بچه های ایرانی باگرفتن یک مدرک بیسوادی ازدانشگاه های ایران وبا هزینه میلیاردی وایجادتوقع کاذب برای خود راهی پارک هابرای حشیش وشیشه کشی و اقیانوس ودریاهاشده واگر سلامت به یک کشوردیگربرسندتازه شروع میکنندبه ظرفشویی وچمن زنی در یک کشور اروپایی. درعوض افغانی های هم خون برادران فارس درایران شریک سوبسیدنان.اتوبوس.خدمات شهری.ووو..شده وقاچاق وجنایت. تجاوز. آدم دزدی.وتخم گذاری بازنان ودختران فقیروفقیر زاده بشوندکه ماهمنوع پرستیم.شمابرای آنهاامکانات آموزشی نیزمیخواهید.کدام کشور این همه امکانات که حق فرزندان خوداست دراختیارمهاجران غیرقانونی وخلافکارمیگذارندکه شمادرخواست آنرادارید؟مهاجران بایددرکمپ جمع آوری شده وازامکانات اضافی مادی وآموزشی دولت ودیگردول وزیرنظرسازمان ملل نگهداری شوند.ودراولین فرصت نیزبه کشورخودشان برگردند.ازیک طرف مافیای قاچاق موادمخدر ازطرف دیکردارایی های سوبسیددار.ازطرفی خشکاندن رودهیرمندودریاچه هامون وبیکارشدن کشاورزان سیستان وبلوچستان ازطرفی هم نورچشمی گردند. خوشابحال شماکه این طورافکاری دارید.مگردرافغانستان جنگ است.ما وبچه های ما تاوان وحشیگری هم نژادان فارس شماهارا رابایدبدهیم.