آزادی زنی کە بە ٣٨٣٨ سال زندان محکوم شدە بود

یک دادگاە اسپانیایی در روز ٢٢ اکتبر حکم آزادی اینس دلریو، یک زن اهل باسک، کە درسال ١٩٨٨ بە جرم بمب گزاری و ترور و کشتن ٢٦ نفراسپانیایی در یک دادگاە در اسپانیا، بە ٣٨٣٨ سال زندان محکوم شدە بود را در حالیکە این زن تنها ٢٥ سال از دوران محکومیتش را گذراندە بود صادر کرد.

طبق حکم دادگاە اینس دلریو کە عضو گروە جدایی طلب (اتا ) در باسک است قرار است از امروز رسما از زندان آزاد شود.

آزادی این عضو (اتا ) سازمانی کە دە ها سال برای استقلال باسک ازاسپانیا فعالیت کردە وحتی در این راە از توسل بە بمب گزاری و ترور خود داری نکردە، در اسپانیا با مخالفت عدەای از خانوادە های افرادی کە گفتە می شود بستگان قربانیان بمب گزاری ها ی (اتا ) هستند و همچنین با استقبال هوداران سازمان مذکور در باسک مواجە شدە.

طبق قوانین اسپانیا حداکثر مجازات در این کشور ٤٠ سال زندان است و دادگستری اسپانیا نمی تواند هیچ شخصی را ولو اینکە مرتکب جرایم بزرگ شدە باشد، بیش از این مدت در زندان نگهدارد.

دادگاە عالی اسپانیا نیز قبلا در مقابل فشار هایی کە برای آزادی، اینس دلریو وجود داشت از آزادی این زن ٥٥ سالە کە ٢٥ سال از محکومیتش را در زندان گذراندە بود خوداری می کرد و بهمین جهت درسدد بود تا با تصویب قانون جدیدی مانع آزادی دلریو تا قبل از سال ٢٠١٧ گردد، ولی پس از آنکە پروندە و شکایت دلریو توسط وکیل او بە دادگاە استراسبورگ فرستادە شد و در آنجا مورد برسی قرار گرفت و این دادگاە حکم آزادی زندانی اهل باسک را صادر کرد، دادگاە اسپانیایی نیز بە این حکم گردن نهاد وحکم آزادی دلریو را صادر کرد.

گفتە می شود کە حکم آزادی دلریو شامل ٥٤ نفر زندانی دیگر کە بە دلایل مشابە زندانی هستند نیز می شود و دادگاە باید آنها را نیز از زندان آزاد کند.

کار آنلاین

منبع روزنامە نروژی

Aften posten

افزودن نظر جدید