نگذاریم فاجعە قتل عام ٦٧ را تکرار کنند

بنا بە گزارشات منتشر شدە، دادستان عمومی و انقلاب اسلامی زاهدان، ازاعدام  ١٦ نفر زندانی درروز شنبە، در زندان زاهدان خبر دادە است. ظاهرا این اعدامها ی وحشیانە و انتقام جویانە در واکنش بە کشتە شدن ١٤ نفر و مجروح شدن ٧ نفر از نیروها ی نظامی توسط یک گروە مسلح بلوچ، بە نام  جیش العدل انصار درمنطقعە مرزی شهرسراوان در٣ آبان صورت گرفتە است.

علاوە بر این ١٦ نفر، حبیب اله گلپری پور، زندانی سیاسی کرد نیز امروز شنبە ٤ آبان همزمان با ان ١٦ نفر در ارومیە اعدام شدە.

محمد مرزیه، دادستان عمومی و انقلاب زاهدان، درسخنان متناقضی از طرفی ادعا کردە کە ١٦ نفری کە در زندان زاهدان بە دار آویختە شدەاند، " افراد وابسته به گروهک جیش العدل، انصار و سایر گروههای شرارت بودند" و از سوی دیگر جهت توجیە عمل جنایت کارانە اعدام ناگهانی این افراد، کە بدرستی معلوم نیست علت دستگیری شان چە بودە، را واکنشی تلافی جویانە اعلام کردە و مدعی گردیدە کە همە آنها قبلا حکم اعدام گرفتە بودند واحکام اعدام آنها تائید شدە بود.

انجام پارە ای عملیات مسلحانە و ترور سوال بر انگیز در کردستان و بلوچستان، درهفتە های اخیر ظاهرا مستمسک موج جدیدی از اعدامها توسط مسئولین قضایی و نظامی گردیدە و بە نیروهای نظامی امنیتی ودستگاە  قضایی کە نگران تضعیف موقعیتشان هستند فرصت می دهد کە با دامن زدن بە خشونت و بزرگ نمایی اینگونە فعالیت ها، تلاش نمایند فضای جامعە را کە ملهم ازانتخابات اندکی تلطیف شدە، تخریب نمایند و با حفظ جو نظامی – امنیتی اقدامات سرکوبگرانە شان را توجیە نمودە و سروری مافیایی شان را حفظ کنند.

اکثریت قاطع مردم دربلو چستان و کردستان مخالف انجام عملیات مسلحانە، ترورو خشونت ومخالف سر سخت گروە های ما نند جیش و مخالف مرام و رفتار خشونت آمیز و تروریستی هستند. اما همە ما می دانیم و دیدەایم، کە پاسداران و دستگاە قضایی رژیم چە رفتار خشن و غیر انسانی با فعالین، مدنی، اجتماعی، حقوق بشری، کارگری، فرهنگی، مطبوعاتی وغیرە کە همگی بە شکلی کاملا مدنی و مسالمت آمیز فعالیت می کردند، داشتە و دارد،و با اين فعالین نیز مانند افراد وابستە بە گروە های مسلح رفتارکردە، آنها را بە زندان های طولانی محکوم ،  سلامتی شان را دراثر شکنجە بە خطر انداختە اند، بە بستگانشان ظلم کردەاند و از اعمال هیچ خشونتی در حق شان خود داری نکذدند، و حتی تعدادی ازآنها را اعدام کردەاند. روشن است که وقتی چنین فضایی در جامعە ایجاد می کنند، یکی از پیامدهای آن می تواند انگیزە مقابله در میان تعدادی ازجوانان کە فرصت همە چیزاز آنها سلب گردیدە، ایجاد کند. درواقع گروە های مسلح اندکی کە هنوز اعتقاد بەعملیات مسلحانە را از دست ندادەاند، منبع بقایشان رفتار رژیمی است کە تاب کوچکترین اعتراض مدنی را ندارد وهرنوع حق طلبی را با مشت آهنین پاسخ می دهد. انجام اعدامهای وحشيانە جمعی اگر می توانست گرە مشکلی را بگشاید، قاعدتا با توجە بە اعدامهای پر شماری کە تا کنون توسط حکومت انجام گرفتە اند، می بایستی جرایم را ریشە کن می کرد، و زندانها خالی می ماند. اما همانطور کە می بینیم واقعيت خلاف آن را نشان می دهد.

اگرحتی آنطور کە دادستان زاهدان مدعی است، این ١٦ نفر وابستە بە گروە های مسلح باشند، دستگاە قضایی بە هیچ وجە حق اعدام آنها را نداشت. اتفاقا اعتقاد بە عملیات مسلحانە در ایران بخاطر رشد افکار مدنی در طی دو دهە گذشتە نزول کردە و تعلق خاطر بە شیوە مدنی هموارە گسترش یافتە است. اندک گروە هائی کە باقی ماندە و هر از گاهی در مناطق مرزی دست بە عملیات می زنند، مهمترین دلیل بقایشان رفتار خشن و وحشیانە پاسداران و اجکام غير انسانی قوە قضائیە و دیگرسردمداران امنيتی رژیم است.

 این اعدام ها مشابە رفتار نازی ها و رژیمهای فاشیستی است. انجام عملیات مسلحانە و تروریستی توسط گروە جیش العدل، انصار و ترورهای هفتە گذشتە درکردستان، بە نظامیان ودستگاە قضایی ظالم حکومت فرصت می دهد کە زندانیان سیاسی وعقیدتی را اعدام کنند، فضای تلطیف شدە جامعە را از بین ببرند ومانع تعد یل جواختناق درجامعە شوند وبە بهانە مبارزە با تروریسم، جامعە مدنی را کە نگران رشد آن هستند آماج حملە قراردهند. باید هوشیار بود و بە نظامیان وامنیتی ها اجازە نداد کە قتل عام زندانیان سیاسی را ادامە دهند و فاجعە ای مشابە فاجعە قتل عام سال ٦٧ را رقم بزنند.

 

 

 

افزودن نظر جدید