بیانیۀ کانون نویسندگان ایران

دربارهي خواست معرفی و مجازات مسببان کشتارهای اخير
مردم داغديده و آزاده!
دستگيری، ضرب و شتم، شکنجه و کشتار وحشيانۀ مردم معترض چنان ابعاد گسترده ای يافته و وجدان عمومی را چنان جريحه دار کرده که حتی صدای کسانی را درآورده است که خود در اين جنايت کم سابقه شريک جرم اند. در روزهای آغازين اين سرکوب گمان می رفت که شمار جانباختگان، دستگيرشدگان و ناپديدشدگان چندان زياد نباشد. البته سانسور خبری و تحريف واقعيتِ اين کشتارها در پيدايش اين تصور بی تاثير نبود، اما به تدريج روشن شد که شمار قربانيان به مراتب بيش از آن است که تصور می شد. ابتدا به بسياری از خانواده هايی که با مراجعه به دادسرا  و زندان پيگيرِ سرنوشت وابستگان خود می شدند گفته می شد که دستگيرشدگان به زودی با قرار تامين آزاد خواهند شد. اما چندی نگذشت که به جای آزادی، اجساد قربانيان را تحويل خانواده ها دادند. ولی در واقع، قربانيان يا در خيابانها با شليک مستقيم گلوله از پا درآمده اند يا در اثر ضرب و شتم، تجاوز  و شکنجه های بربرمنشانه در زندانها، کلانتریها، خانه های مخفی و ... جان باخته اند يا نيمه جان به بيمارستانها برده شده و در آن جا به خانواده ها تحويل شده اند.
هم از اين روست که با روشن شدن ابعاد پشت پرده اين جنايات عظيم، اکنون خواست معرفی و مجازات آمران و عاملان اين کشتار به خواست عموم مردم تبديل شده است. کانون نويسندگان ايران که از جملۀ نخستين نهادهای آزادیخواه است که اين خواست را مطرح کرد، اکنون در کنار مردم همان خواست را به گونه ای قاطعتر، صريحتر و شفافتر مطرح می کند:
مسببان کشتارهای اخير در هر رده و مقامی باشند بايد به مردم معرفی شوند و در دادگاه صالح به مجازات برسند.
کانون نویسندگان ایران
6 مرداد 1388

افزودن نظر جدید