بولتن کارگری شماره 2: اذعان درست ولی دیرهنگام

 

علیرضا حیدری، یکی از سردمداران اصلی خانە کارگر و رئیس پیشین کانون شوراهای اسلامی، بە تازگی  در مصاحبەای با "ایلنا"، باب بحثی را گشودە کە پیشتر درمیان گردانندگان اصلی خانە کارگر نا مرسوم و بیسابقە بوده است.

علیرضا حیدری دراین مصاحبه، ٣٤ سال پس ازتشکیل خانە کارگر، بە عدم استقلال و ناکارآیی این تشکل اعتراف نمودە است. حیدری تلاش می کند با عمدە کردن نقش قانون و طفرە روی از نقش مخرب گردانندگان اصلی خانە کارگر، همە تقصیر وابستگی و ناکارآیی خانە کار گر را بە فصل ششم قانون کار نسبت دهد.

برای باز کردن بولتن روی لینک زیر کلیک کنید!

boltane_2.pdf


افزودن نظر جدید