بولتن کارگری شماره 4: زمزمە انجماد سطح دستمزدها در سا ل ٩٣

در شرایطی کە تورم نقطە بە نقطە بنا بر گزارشهای رسمی مرز ٤٠ درصد را رد کردە است و کارگران همچنان در انتظار عملی شدن وعدە افزایش دستمزد رئیس جمهور بە سر می برند، اخبار و گزارشهای تائیدنشدە از طرف مسئولان حکایت از آن دارند کە دولت نە تنها خیال افزایش دستمزدها در سال جاری را کە وعدە دادە بود ندارد، بلکە در فکر منجمد کردن سطح کنونی دستمزدها در سال آیندە است.

 

برای باز کردن بولتن روی لینک زیر کلیک کنید!

 

boultan_4.pdf

 

افزودن نظر جدید