بولتن کارگری شماره 5: قانون "استاد-شاگردی" اصلاح پذیر نیست، آن را لغو کنید!

بولتن کارگری شماره 5 شامل:

تحلیل:  قانون "استاد-شاگردی"، تشدید استثمار کارگران
از تجارب دیگران: ظهورجنبش نوین کارگری در اردن (بخش 3)
اخبار خارجی: سهمیه کرسی های کارگران و دهقانان درمجلس مصر حذف شد.
اخبار داخلی: 1500 کارگر پتروشیمی بسباران اعتصاب کردند. دور تازه اعتراض های کارگران در پلی اکریل اصفهان...

برای باز کردن بولتن روی لینک زیر کلیک کنید!

boultan_5.pdf

افزودن نظر جدید