حقیقت و مرگ

حقیقت و مرگ

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

از خصوصیات عمر زیاد متاسفانه دیدن رفتن عزیزترین کسان خود در قالب روندی بنام مرگ هستیم!اما خوشا آن مرگی که با آمدن خود زندگی میآورد!یاد تمامی دوستان و رفقایی که مظلومانه رفتن خود را بهانه ای بر ای ماندن ملتی کردن که اگر روزی مرامی حکم کرد!فقط یاد ی از شمع سوختهایی بکنند که برای سربلندی این ملت در بند سوختند!آرام...آرام..