سخنرانی احسان دهکردی

گزارشگر ويژه کار- آنلاين از محل کنفرانس


تحول فکری در جنبش چپ ایران

اشاره:

۲۷ آذر ۹۲ کنفرانس پروژهٔ وحدت چپ با حضور سه سازمان  سیاسی (سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت‌) اتحاد فداییان و شورای موقت سوسیالیست‌ها ) و جمعی از فعالان منفرد چپ در کلن برگزار شد..

در این کنفرانس سخنرانان با تأکید بر لزوم بازسازئ تفکر چپ در ایران  و چگونگی دستیابی به اتحادی پایدار نظرات خود را بیان کردند.

احسان دهکردی، ‌بهروز خلیق ، شیدان وثیق،  منوچهر مقصودنیا سخنرانان پنل اول بودند و بهزاد کریمی‌،  رسول آذر نوش، مهدی فتاپور و نادره عصاره در رابطه با موضوع کدام چپ؟ کدام سوسیالیست؟ در پنل دوم به گفت وگو پرداختند..

بعد از سخنرانی‌‌ها، اظهار نظر حضار برکیفیت مباحث کنفرانس افزود.

گزارش زیر چکیده ای ازکنفرانس پروژه وحدت چپ است که تقدیم شما می شود.

احسان دهکردی :

چپ نو با تفکر ایده الوژیک  منافات دارد

احسان دهکردی به عنوان اولین سخنران با اشاره به سخن مارکس که می گوید: فلاسفه تا کنون دنیا را تفسیر کرده اند ولی مسئله،  تغییر آن است بیان داشت : در اصل مارکس زنجیره فکری را دنبال می کند که از کاپیتال ، کارگر وسوسیالیزم ، به ساختار فکری می رسدو از تضاد کارو سرمایه به این نتیجه دست پیدا می کند که کارگران را متحد کند، این تفکر را در آن دوران به عنوان انقلاب سوسیالیستی مطرح می کردند.نقد من این است که جوامع امروز بانگاه مارکس به عنوان آلترناتیو نمی تواند مطرح شود.چرا که در این دوران دیگر شرایط دوران مارکس وجود ندارد.

طبقه کارگری که مارکس مطرح می کرد، اکثریتی بود در مقابل سرمایه داری ولی امروز نمی توان فقط ازکارکران به عنوان نیرو های موثر ورادیکال نام برد.

وی در ادامه سخنرانی خود شرایط  امروزروشن فکران جامعه را فرای چهار چوب های خشک ایده الوژی دانست و افزود: جریان روشن فکری ایران نباید در قالب ایده الوژی باقی بماند ، برای مثال این که بگویم من نماینده طبقه کارگر هستم  این سخن  نمی تواند تفکر چپ نوبه حساب آید.

امروز مبارزاتی که در چهارچوب سوسیالیزم مطرح است بخش های مدنیت خواهی ، حقوق زنان ،محیط زیست ، ... را در بر می گیرد.

تصویری-صوتی: 

افزودن نظر جدید