کانون نویسندگان ایران خواهان احقاق حقوق همه ي سركوب شدگان و پناهجويان است

اين روزها بار ديگر چرخهي محاكمات فرمايشي و اعترافگيريهاي ضدانساني به گردش افتاده است. پيشينهي اين محاكمات و اعترافگيريها به رژيم گذشته برميگردد. خواستِ مبرم مردم آن بود كه با سقوط رژيم پيشين بساط اين روشهاي ضدانساني براي هميشه برچيده شود، اما طي دههي 1360 با ابعادي گستردهتر و هولناكتر از سر گرفته شد و تا به امروز به شيوههاي گوناگون همچنان ادامه يافته است. آنچه در اين محاكمات و اعترافگيريهاي فرمايشي پايمال ميشود ابتداييترين حقوق و آزاديهاي انساني است. تاريخ ما گواه آن است كه صحنهگردانان و مجريان اين نمايشها سرانجام خود نيز قرباني اين تبهكاري خواهند شد.
همزمان، رژيم دستنشاندهي عراق نيز پناهجوياني را كه دستشان از همه جا كوتاه است در شهر اشرف به سبعانهترين شيوه مورد حمله و سركوب و سلاخي قرار داد. اين جا نيز آنچه پايمال ميشود بديهيترين حقوق انساني است.
كانون نويسندگان ايران صرفنظر از ديدگاههاي سياسي و سوابق قربانيان محاكمات اخير و بدون توجه به مواضع سياسي سازمان مجاهدين خلق ايران، اعترافگيريها و پروژهي پلشتِ توّابسازي و نيز حمله به ساكنان شهر اشرف را محكوم ميكند و خواهان احقاق حقوق همهي سركوفتگان و پناهجويان است.
کانون نویسندگان ایران
13 مرداد 1388

افزودن نظر جدید